Operační program Životní prostředí 2014–2020 (SFŽP) 82. výzva: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Datum ukončení výzvy
02.01.2019
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí ČR
 

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Podporované aktivity:
- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů.
- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků.
- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.
Výzva je průběžná (nesoutěžní). Cílová území: Brněnská metropolitní oblast, Pražská metropolitní oblast.

Výše dotace: způsobilé výdaje min. 200 000 Kč (celková alokace 299 mil. Kč)
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 85 %
Doba řešení: do 31. prosince 2023