Inovační poptávka veřejného sektoru II

Datum ukončení výzvy
29.03.2018
Poskytovatel
Magistrát hl. m. Prahy
 

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství. Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné, resp. jeho dostupnost je podmíněna dalším výzkumem a vývojem.
Podporovanou aktivitou výzvy je uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství postupem podle zákona. Výstupem inovačního partnerství je vývoj inovativní dodávky nebo služby nebo inovativních stavebních prací a následné pořízení výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací. V rámci žádosti o podporu žadatel popíše a doloží specifikovanou veřejnou potřebu, ze které vychází realizace projektu. Žadatel zároveň musí před podáním žádosti o podporu ověřit skutečnost, že jím poptávané řešení není na trhu dostupné.
Oprávněnými žadateli jsou: hlavní město Praha, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou, Městské části hl. m Prahy, Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy. Univerzita může do projektu vstoupit jako oprávněný partner, nebo jako dodavatel poptávaného řešení.
Výše dotace: 2 – 80 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: až 100 % (pro projekty základního výzkumu)
Doba řešení: max. 2 roky