Program Aplikace – Výzva IV

Datum ukončení výzvy
30.11.2017
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Cílem podprogramu Aplikace - Výzvy IV, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Podporovanými aktivitami jsou: realizace průmyslového a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Žadatelem mohou být podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
Výše dotace: 1 – 50 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 70 % průmyslový výzkum, 45 %
experimentální vývoj
Doba řešení: do 30. dubna 2020