Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III

Datum ukončení výzvy
14.02.2018
Poskytovatel
Magistrát hl. m. Prahy
 

Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe. Výzva podpoří přípravu transferu technologií a znalostí z organizací pro výzkum a šíření znalostí do praxe v oblastech, oborech a tématech řešených samosprávou hlavního města Prahy, v zajišťovaných provozech a službách. Podporovány budou aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Ověřované produkty musí spadat do některé z národních nebo pražských domén specializace. Zároveň je cílem výzvy, aby se tyto priority, resp. z nich vzešlé a v projektu ověřené produkty uplatnily
v uvedených tématech hl. m. Prahy (dopravní infrastruktura; technická infrastruktura; nakládání s vodou a její kvalita; správa a rozvoj městských ekosystémů; energetické úspory ve veřejných budovách a v technické infrastruktuře; úsporné stavební technologie; památková péče; péče o veřejná prostranství; ICT řešení pro e-government; ICT řešení pro zefektivnění a zprůhlednění činností a financování samosprávy; výchova a vzdělávání; sociální služby, zdravotnické služby; civilní ochrana, bezpečnost občanů, ochrana veřejného pořádku; technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě).

Výše dotace: 2 – 40 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 90 %
Doba řešení: max. 30 měsíců