OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Inovační vouchery – Výzva III Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení

Datum ukončení výzvy
31.12.2018
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

Příklad podporovaných aktivit: poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů,
unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo
zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Žadatelem mohou být podnikatelské subjekty – malý a střední podnik.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Výše dotace: 50 tis. – 299 tis. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 75 %
Doba řešení: do 31. prosince 2019