Prihláška ke studiu

HORIZONT 2020 - GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) - H2020-SC5-2018-2019-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
19.02.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

Výzva je zaměřena na posun k „zelenější“, účinněji zdroje využívající a klimaticky odolné ekonomice. Akce pod touto výzvou mají přispět k udržitelnému využívání zdrojů, snížení produkce odpadů a navýšení podílů využívání tzv. sekundárních zdrojů. Topiky pod touto výzvou jsou rozděleny do následujících tematických oblastí: Spojení ekonomických a environmentálních zisků – kruhová ekonomika, Suroviny, Voda pro životní prostředí, hospodářství a společnosti, Inovace měst pro udržitelnost a odolnost, Ochrana a využívání hodnoty našich přírodních a kulturních statků: Pozorování Země, Přírodě blízká řešení, snižování rizika katastrof a přírodní kapitál, Živé dědictví.

Počet partnerů: U projektu typu IA a RIA minimálně 3 partneři, každý z jiné členské země, projekty typu CSA – minimálně 1 partner z členské země EU nebo asociované země k H2020
Výše dotace: neuvedeno
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: IA – 70 %, neziskové subjekty 100 %; RIA 100 %, CSA 100 %
Doba řešení: neuvedeno
Předkládání projektových žádostí: do 19. února 2018 (jednokolové projekty a první kolo dvoukolových projektů), do 4. září 2019 (druhé kolo dvoukolových projektů)

Výzvou jsou podporovány projekty typu IA – inovační akce, RIA - výzkumné a inovační akce a CSA - koordinační a podpůrné akce a ERA-NET Cofund. Projekty typu RIA musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.
Projekty typu IA primárně sestávají z činností přímo zaměřených na tvorbu plánů a opatření nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Za tímto účelem mohou obsahovat prototypy, testování, demonstrace, pilotní šetření, ověřování produktů ve velkém měřítku a tržní replikace. Tyto projekty často zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni systému v reálných provozních podmínkách na trhu. Projekty mohou omezeně zahrnovat výzkumné a vývojové činnosti.
U projektů typu RIA, IA musí být minimálně tři vzájemně nezávislí partneři (FO nebo PO), každý z jiné členské země EU nebo asociované země.

Výzva se rozděluje na jednotlivá témata:

CE-SC5-04-2019: Building a water-smart economy and society a) Symbiosis between industry and water utilities b) Large scale applications with multiple water users at various relevant scales (IA)

CE-SC5-07-2018-2019-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes a) Sustainable processing and refining of primary and/or secondary raw materials b) Recycling of raw materials from end-of-life products c) Recycling of raw materials from buildings d) Advanced sorting systems for high-performance recycling of complex end-of-life products (IA)

CE-SC5-08-2018-2019-2020: Raw materials policy support actions for the circular economy c) Responsible sourcing of raw materials in global value chains (CSA)

SC5-09-2018-2019: New solutions for the sustainable production of raw materials b) Digital mine c) Recovery of metals and minerals from sea resources (RIA)

SC5-10-2019-2020: Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of sustainable mining a) Integrated exploration solutions b) Services and products for the extractive industries life cycle (IA)

SC5-13-2018-2019: Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems b) Strengthening EU-CELAC collaboration (RIA)

SC5-14-2019: Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities (IA)

SC5-16-2019: Development of commercial activities and services through the use of GEOSS and Copernicus data a) Coordination of European innovators in the domain of Earth observation (CSA) b) Designing Earth observation services and products of the future, building on GEOSS and Copernicus assets (IA)

SC5-20-2019: Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural integration (IA)

SC5-21-2019-2020: ERA-NET Cofund action for climate action, environment, resource efficiency and raw materials: Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources (ERA-NET-Cofund)

SC5-22-2019: Assessing and fostering the impacts of Research and Innovation Actions (RIA) and Innovation Actions (IA) granted by Societal Challenge 5 in 2014-2015 (CSA)

SC5-23-2019: Multi-stakeholder dialogue platform to promote nature-based solutions to societal challenges: follow-up project (CSA)

Detailní informace o výzvě zde.

Seznam způsobilých zemí zde.

 

English ☰ Menu