Prihláška ke studiu

OP ŽP: 133. výzva - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
31.10.2019
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí ČR
 

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).


Příklady podporovaných projektů:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
 • doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady,
 • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů,
 • třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů,
 • zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů,
 • zařízení pro tepelné zpracování odpadů,
 • výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů,
 • zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich modernizace,
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace,
 • výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod,
 • výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů,
 • výroba paliv z ostatních odpadů,
 • systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu, a další.

Výše dotace: min. 500 tis. Kč, max. 50 mil. EUR, alokace 208 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 85 %
Doba řešení: max. do 31. 12. 2023
Předkládání projektových žádostí: do 31. 10. 2019

English ☰ Menu