Prihláška ke studiu

LIFE - Climate action

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
12.09.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

Program LIFE jako finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima slouží k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii. Podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. Jeho cílem je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí a biodiverzity.

Komunitární program LIFE umožňuje financovat řadu různých opatření a aktivit zaměřených na dlouhodobá a udržitelná řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu. Tradiční projekty jsou vyhlašovány v podprogramech Životní prostřední a Oblast klimatu. Tradiční projekty musí být v souladu s jednou nebo více tematickými prioritami, které jsou stanoveny v rámci tří prioritních oblastí jednotlivých podprogramů.

Podprogram Climate Action (Klima):
- Climate Change Mitigation
- Climate Change Adaptation
- Climate Governance and Information

Typy tradičních projektů:
Projekty pro osvědčené postupy / dobré praxe (best practice) uplatňují vhodné, ekonomické a nejmodernější techniky, metody a přístupy zohledňující specifický kontext projektu.
Demonstrační projekty uvádějí do praxe, testují, vyhodnocují a šíří akce, metodiky nebo přístupy, které jsou nové nebo neznámé v daném kontextu projektu, například v kontextu geografickém, ekologickém, socioekonomickém, a které by bylo možné uplatnit někde jinde za podobných okolností.
Pilotní projekty uplatňují techniku nebo metodu, která nebyla nikdy a nikde uplatněna ani testována, nabízí potenciální výhody související se životním prostředím nebo klimatem v porovnání s aktuálním osvědčeným postupem a lze ji následně uplatnit ve větším měřítku v podobných situacích.
Projekty pro informace, povědomí a šíření (informační) podporují komunikaci, šíření informací a zvyšování povědomí o životním prostředí a opatření v oblasti klimatu.

Typický projekt LIFE:
- Je inovativní a kreativní
- Přispívá k naplňování, nebo rozvoji evropské environmentální legislativy
- Rozpočet 1-8 mil. eur
- Doba realizace 3 – 6 let
- V případě partnerství doporučeno max. 5 partnerů
- Navazuje na výsledky předchozích projektů financovaných z EU
- Podporuje systémová řešení, která jsou dále udržitelná – zapojuje do realizace všechny zainteresované subjekty, pro které mohou mít výsledky projektu nějaký význam /včetně státní správy, neziskových organizací, odborné i laické veřejnosti/
- Má dopad i na jiné politiky EU
- Průběžně monitoruje a vyhodnocuje dosahované výsledky
- Přináší socioekonomické výhody

Při bodování návrhu projektu bude dán důraz na milníky projektu a sestavení logické struktury projektu vedoucí od počátečního ke koncovému stavu aktivit. Aktivity, které nepovedou ke konečnému stavu projektu a naplnění cílů projektu nemají být v projektu obsaženy. Všechny aktivity musí mít měřitelné indikátory a být provázány s rozpočtem projektu.

Výše dotace: 1 – 8 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 60 % (max. 75 % v případě, že je alespoň 50 % rozpočtu určena na přímá ochranářská opatření)
Předkládání projektových žádostí do: do 12. 9. 2019
Doba řešení: 3 – 6 let

Podporu zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Více informací naleznete zde.

English ☰ Menu