Prihláška ke studiu

Horizont 2020 - COMPETITIVE, LOW CARBON AND CIRCULAR INDUSTRIES - H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
05.02.2020
Poskytovatel
Evropská komise
 

Tato výzva podporuje vývoj inovativních výrobních systémů a obchodních modelů, v nichž by se do počátečního návrhu měla začlenit efektivita zdrojů, nakládání s odpady a systémové myšlení napříč odvětvími, která jsou tradičně náročná na zdroje a energii a/nebo zanechávají významné environmentální stopy.

Výše dotace: Celková alokace je 205,5 mil EUR

- Pro každé jednotlivé téma Evropská komise udává doporučený rozsah čerpání.

Podíl dotace na způsobilých výdajích: IA – 70 %, neziskové subjekty 100 %; RIA 100 %, CSA 100 %
Doba řešení: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 5. února 2020

Výzvou jsou podporovány projekty typu IA – inovační akce, RIA - výzkumné a inovační akce a CSA - koordinační a podpůrné akce: Projekty typu RIA musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.

Projekty typu IA primárně sestávají z činností přímo zaměřených na tvorbu plánů a opatření nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Za tímto účelem mohou obsahovat prototypy, testování, demonstrace, pilotní šetření, ověřování produktů ve velkém měřítku a tržní replikace. Tyto projekty často zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni systému v reálných provozních podmínkách na trhu. Projekty mohou omezeně zahrnovat výzkumné a vývojové činnosti.

Výzva se rozděluje na jednotlivá témata:

Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes CE-SC5-07-2020

Raw materials policy support actions for the circular economy - Expert network on Critical Raw Materials CE-SC5-08-2020

Materials life cycle sustainability analysis CE-NMBP-42-2020

Tapping into the potential of Industrial Symbiosis CE-SPIRE-01-2020

Preserving fresh water: recycling industrial waters industry CE-SPIRE-07-2020

Alternative mineral resources for high volume production (IA) CE-SPIRE-09-2020

ERA-NET on materials, supporting the circular economy and Sustainable Development Goals CE-NMBP-41-2020

Develop, implement and assess a circular economy oriented product information management system for complex products from cradle to cradle CE-SC5-31-2020

English ☰ Menu