Prihláška ke studiu

TA ČR – 3. veřejná soutěž THÉTA

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
19.12.2019
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

 

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR  za účelem naplňování cílů programu THÉTA. 

 

Seznam prioritních výzkumných cílů (PVC) pro potřeby 3. veřejné soutěže programu THÉTA ve všech jeho podprogramech:

1) Podprogram 1 ‒ Výzkum ve veřejném zájmu,

2) Podprogram 2 ‒ Strategické energetické technologie,

3) Podprogram 3 ‒ Dlouhodobé technologické perspektivy.

K vybraným PVC je dále určený ústřední orgán státní správy a kontaktní osoba, na kterou je možné se obracet s žádostmi o aplikační garanci (aplikačním garantem může být i jiná instituce než uvedená v tomto dokumentu podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci).

 

Výše dotace: max. PP1 – 10 mil. Kč; PP2 a PP3 – neomezeno (alokace 735 mil. Kč)

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: PP1 - 90 %; PP2 – 60 %; PP3 – 90 %

Předkládání projektových žádostí do: 19. 12. 2019 do 16:30 hod.

Doba řešení: PP1 a PP212-48 měsíců; PP3 36 – 66 měsíců

Zahájení řešení projektů: 1. 7. - 1. 10. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2025

 

 

English ☰ Menu