Prihláška ke studiu

Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-EUREKA - 8. Národní výzva

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
31.03.2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Mezinárodní program EUREKA cílí na podporu spolupráce mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytváří podmínky pro zvýšení technické a technologické vyspělosti a výkonnosti evropského průmyslu, rozvíjí jeho společnou infrastrukturu a řeší problémy týkající se více zemí.

Projekty EUREKA slouží civilním účelům a jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem jsou špičkové výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu. Program EUREKA nestanovuje tematické úkoly a necentralizuje financování ani výběr projektů, řídí se tzv. principem bottom-up, tedy, že návrhy a iniciativa musí vycházet zdola (tzv. princip bottom-up).

Program INTER-EXCELLENCE a jeho podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Účast v projektech je podmíněna splněním pravidel podprogramu INTER-EUREKA (LTE).

Projekty nemají stanoveno technologické zaměření, ale jsou především řešeny v oblastech, jako jsou například komunikační a informační technologie, biotechnologie a lékařská technika, nové materiály, životní prostředí, doprava, energetika, automatizace a robotika a další. Výstupy projektů EUREKA, a tím tedy podprogramu INTER-EUREKA (LTE), musí být cíleny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu.

Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.

Způsobilým uchazečem je malý, střední, nebo velký podnik. V roli dalšího účastníka projektu mohou být také organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Výše dotace: až 4 000 000 Kč na projekt pro dva a více českých účastníků ročně, 3 000 000 Kč na projekt pro jednoho českého účastníka ročně
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: až 50 % u projektů průmyslového výzkumu, až 25 % u projektů experimentálního vývoje
Předkládání projektových žádostí do: 31. března 2020, prostřednictvím datové schránky
Doba řešení: max. 36 měsíců, nejdříve od data schválení mezinárodním hodnotitelem

 

 

English ☰ Menu