EXcelent Team for MITigation-Kůrovec

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU na konci roku 2016 získala prestižní projekt EXTEMIT-K, financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Vědecká náplň projektu ve výzvě Excelentní týmy v rozhodující míře závisí na vědeckém zaměření excelentního vědce. V průběhu přípravy projektu jsem paralelně jednal se třemi výjimečnými vědci (USA, Francie a Švédsko), se kterými mám dlouhodobě přátelské vztahy. Tehdy (září 2015) byly ideově připraveny 3 rozdílné koncepty projektu v závislosti na tom, s kterým vědcem budou jednání úspěšná. Nakonec jsme optimální vizi našli s prof. Schlyterem ze Švédska, a tím se výzkum více zaměřil na chemickou komunikaci kůrovců a budování excelentního týmu pro tuto oblast.

Primárním cílem projektu je vybudování sedmnáctičlenného týmu vědců (klíčový zahraniční vědecký pracovník plus 15 vědeckých pracovníků a jeden technik), který utvoří jádro excelentního týmu jakožto součásti FLD i v období po ukončení projektu. Pomocí projektu dále FLD plánuje zabezpečit potřebnou moderní infrastrukturu (80 mil. Kč) a současně s tím i mezinárodně renomované vědce, kteří nám pomohou v přípravě a potenciálním získání mezinárodních projektů.

Projekt je zaměřen na řešení aktuálních i budoucích problémů v lesních ekosystémech v ČR způsobených klimatickou změnou a hledání vědeckých řešení ochrany lesů coby pohlcovačů uhlíku. Projekt má tři podprojekty, které jsou zaměřené na plnění specifických cílů, ale současně jsou vzájemně provázány personálně i odborně. Klade důraz na nejdůležitější disturbanční faktory (kůrovce a související abiotické faktory – hlavně klimatické extrémy) na třech úrovních: úroveň genů (podprojekt G), úroveň stromů (podprojekt T) a na úrovni krajiny (podprojekt L). Projekt má ambice přinést nové poznatky v několika oblastech: První z nich budou zásadní informace o chemické komunikaci hmyzu, což může znamenat významnou inovaci v metodách ochrany lesa před poškozením lýkožroutem smrkovým. Další je stanovení hranice fyziologické odolnosti proti dopadu sucha a tepla v kombinaci s napadením kůrovcem, což významným způsobem ovlivní strategické přístupy ke změnám v dřevinném složení na územích, kde nebude možné smrk udržet. Pochopení disturbančních strategií a populační dynamiky kůrovců významným způsobem ovlivní mitigační strategie, které minimalizují ztráty a optimalizují přechod od smrkového hospodaření ke smíšeným lesům. Pozitivní dopady při uplatnění těchto strategií by se projevily hlavně ve středních polohách, které jsou obecně více pokryty smrkovými lesy, a rozvrácení těchto lesních porostů by znamenalo velké negativní socioekonomické dopady na místní komunity.

Významnou ambicí projektu je rovněž efektivní přenos znalostí ze zahraničí do regionů v ČR. To všechno ve spolupráci se špičkovou institucí ze Švédska (Swedish University of Agriculture Sciences   – SLU). Účastí strategického partnera, ustanovením mezinárodního poradního sboru projektu a přijetím vysoce kvalitních lidí se ve výzkumné oblasti vytvoří podmínky pro vytváření mezinárodně konkurenceschopné kvality. Ta bude následně převáděna do aplikovaných výsledků FLD ČZU a prostřednictvím rozvoje vztahů s komerční sférou ke koncovému spotřebiteli – vlastníkům a uživatelům lesů v České republice.

Zahájení projektu proběhlo formálně od 1. prosince 2016. Kick-off meeting projektu se uskutečnil 17. ledna 2017. Byl zde projednán další postup a plán náboru zaměstnanců. V projektu je plánováno 6 pozic pro postdoky/junior researchers a předpokládáme, že částečně je budou tvořit čeští a většinou zahraniční mladi vědci.

První zasedání External Advisory Board proběhlo 6. února 2017. Po celodenních prezentacích a diskusi byl projednán plán na rok 2017 a EAB vypracovala a vědeckému lídrovi projektu doručila svá doporučení pro rok 2017 i pro další období.

Další články v rubrice

English ☰ Menu