Inovace výroby inseminačních dávek býků

Trend poklesu zabřezávání dojnic je zřetelný ve všech chovatelsky vyspělých státech. V České republice bylo v roce 2015 průměrné zabřezávání krav po 1. inseminaci pouze 41,3 % a u jalovic 61,1 %. Z hlediska ekonomiky výroby mléka je tato situace dlouhodobě neudržitelná. 

Vzhledem k obdobné situaci v celosvětovém měřítku se proto v posledních letech problematika plodnosti intenzivně studuje. Plodnost krav je ovlivňována celou řadou dílčích faktorů. Jedním z nich je tzv. samčí komponenta. Významnost jejího vlivu dokládá plošné sledování fenotypových výsledků zabřezávání po jednotlivých plemenných býcích i jejich dcer následně využívané pro odhady plemenných hodnot.

Podstata projektu

Problematiku kvality a oplozovací schopnosti inseminačních dávek býků na ČZU studují pracovníci Katedry speciální zootechniky a Katedry veterinárních disciplín. V rámci projektu NAZV QJ1210109 řešeného v období let 2012–2016 je hlavním cílem inovovat postupy zpracování ejakulátu býků a technologii výroby inseminačních dávek, a zajistit tak jejich vyšší kvalitu a oplozovací schopnost po rozmrazení. Prvním z dílčích cílů je determinace vlivu různého zastoupení frakce LDL cholesterolu v ředidle na parametry spermií v průběhu výroby i po rozmrazení dávky a vyhodnocení přínosu ve srovnání s používanými ředidly.

Druhým dílčím cílem je inovativně zmrazovat dávky technologií založené na principu Harmony Freezing Method, která je šetrnější vůči pohlavním buňkám, a definovat její význam pro zvýšení kvality dávky a oplozovací schopnosti spermií po rozmrazení. Třetí dílčí cíl je zaměřen na určení možností opakovaného – dvojitého – mrazení ejakulátu pro zajištění požadované kvality inseminačních dávek. Poslední dílčí cíl je zaměřen na potvrzení vztahů detekovaných in vitro také následnou inseminací dojnic a doložení přínosu inovací technologie výroby inseminačních dávek v podmínkách in vivo.

Dosažené výsledky

Realizací aktivit, jež navazují na jednotlivé dílčí cíle, bylo v závislosti na použitém ředidle ejakulátu jako optimální definováno 4–6% zastoupení LDL cholesterolu, které pozitivně ovlivnilo kvalitu inseminační dávky po rozmrazení, neboli zajistilo vyšší podíl živých spermií a nižší pokles jejich motility. Byla také prokázána potřebnost individuálního přístupu k ředění ejakulátu jednotlivých býků. Stejně tak se zjistilo, že je vhodné individuálně aplikovat různou délku ekvilibrace a odlišné varianty mrazicí křivky při zpracování inseminačních dávek jednotlivých býků.

Parametry inseminačních dávek se zpravidla zlepšovaly v souvislosti s prodloužením ekvilibrace a pozvolnější mrazicí křivkou. Dále byla ověřena metodika zmrazování ejakulátu býků v objemu 4, 8 a 12 ml a byly vypracovány technologické postupy rozmrazování těchto velkých objemů. Průběžně se inovativně vyrobené inseminační dávky také používájí k inseminaci dojnic ve vybraných spolupracujících chovech. Předběžné výsledky prozatím naznačují in vivo potvrzení výše uvedeného přínosu aplikovaných technologií.

Další články v rubrice

English ☰ Menu