Moniqua pomáhá plánovat rozvoj obcí

Výstupy projektu byly například použity při tvorbě strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Místní akční skupinu Vyhlídky, z. s.. Konkrétně posloužily v části analytické, v analýze potřeb a při tvorbě strategických vizí.

Hlavním výstupem projektu Moniqua Vývoj a aplikace nových metod monitorování kvality života v regionech je Metodika tvorby a implementace souhrnných indikátorů kvality života v mikroregionech ČR (dále Metodika), kterou certifikovalo MMR ČR. Na Metodiku navazují kartografické mapy ve webové aplikaci „MONIQUA“ na adrese http://MONIQUA.pef.czu.cz

Cílem Metodiky je poskytnout souhrnné informace o kvalitě života v zařazených obcích, umožnit vzájemné porovnání obcí v rámci MAS (místních ačních skupin). Číselné a mapové podklady lze využít při tvorbě strategických plánů a při tvorbě projektů a žádostí o jejich financování v rámci různých dotačních programů. Souhrnné indikátory mohou využívat kromě MAS také řídící orgány regionálních rozvojových programů, orgány státní správy a místní samosprávy, organizace působící v oblasti ekonomické, sociální a v oblasti životního prostředí v regionech NUTS 3 a NUTS4.

Hodnocení kvality života je založeno třech vypočtených indikátorech pro každou obec. Jde o indikátor ekonomický, sociální a enviromentální, plus souhrnný indikátor. Hodnota indikátoru rovna jedné znamená průměr, hodnoty nad jedničku znamenají nadprůměrný výsledek, pod jedničku podprůměrný. Pro každou obec je provedeno porovnání v rámci MAS (tzn. vzhledem k průměru MAS). Interpretace a aplikace všech použitých dat a vypočtených indikátorů jsou pochopitelně možné pouze ve spojení se znalostí místních poměrů.

Pro podrobnější interpretaci výsledků obsahuje MONIQUA i podkladová data pro každou obec. K dispozici jsou zatím data z roku 2013 zpracovaná pro 189 místních akčních skupin, které zahrnují 6253 obcí. Data pro výpočty pocházejí z Českého statistického úřadu a počítá se s jejich průběžnou aktualizací. Bylo použito celkem 54 údajů pro každou obec, tj. celkem 338 tisíc položek plus několik milionů kartografických dat.

Výhodou je, že uživatel nemusí dohledávat data pro jednotlivé obce v rozsáhlých výstupech ČSÚ. Jsou k dispozici porovnání na úrovni MAS, nikoli na úrovni státu nebo kraje, která obvykle ČSÚ publikuje. Mapové výstupy jsou přehledné a dají se přímo použít do dalších dokumentů. Odhady místních znalců tak mohou být podpořeny čísly, mapami a grafy. Neurčité představy o lepších a horších lokalitách lze opřít o konkrétní data a přispět k formulaci priorit dalšího rozvoje.

Projekt byl finančně podpořen v rámci programu Technologické agentury Omega.

Další články v rubrice

English ☰ Menu