Porovnání ekonomické a uhlíkové bilance

Porovnat ekonomickou a uhlíkovou bilanci ve vybraných lesních porostech s různou druhovou skladbou, různými technologiemi těžby, přibližování a dopravy dříví bylo cílem studie odborníků z ČZU a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Sledované procesy spojené s vývojem porostu byly rozděleny do následujících etap: produkce sazenic, výsadba porostu, probírky a finální těžba, přibližování a druhotná doprava dříví. Pro porovnání byly vybrány smrkové a bukové porosty souborů lesních typů 4B a 4H, tedy 4. vegetačního stupně. Právě se smrčinami v těchto polohách souvisí klimatické změny; porosty nacházející se ve středních a nižších nadmořských výškách se mohou stát do budoucna mnohem náchylnějšími na působení škodlivých činitelů.

Vstupy pro ekonomickou efektivnost představují kvantifikovaná hospodářská opatření pěstební a těžební činnosti. Vstupy pro hodnocení uhlíkové efektivnosti představuje spotřeba fosilních paliv, elektřiny, hnojiv a dalších jednotlivých hospodářských opatření. Dle výsledků se v případě volby technologie těžby motorovou pilou množství uhlíkových emisí mezi bukovými a smrkovými lesy příliš nelišilo. Ovšem v rámci těžby smrkových porostů byly zjištěny vysoké rozdíly uhlíkových emisí mezi využitými způsoby těžby – motorovou pilou a harvestory (v neprospěch harvestorů). Nejvyšší podíl na vyprodukovaných emisích mělo soustřeďování a druhotná doprava dříví. Naopak nejvyšší ekonomická efektivnost byla zjištěna při těžbě smrkových porostů harvestorovou technologií.

Kontakt: prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.

Plch, R., Pulkrab, K., Bukáček, J., Sloup, R., Cudlín, P. (2016). Effect of Forest Management of Picea abies and Fagus sylvatica with Different Types of Felling on Carbon and Economic Balances in the Czech Republic. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 44.