Dania Academy of Higher Education

Přehled o univerzitě

Název univerzity: Dania Academy of Higher Education
Erasmus kód: DK RANDERS04
Adresa: Minervavej 63
DK - 8960 Randers O
Denmark


WWW: http://www.eadania.dk/en
Stránka pro přijíždějící: http://www.eadania.dk/en/international/#1
Dohoda s fakultou: PEF
Fakultní koordinátor: PEF – Ing. Hučko (huckoj@pef.czu.cz)
Kód oboru: 04, 06