EIT Food

Dne 11. července se v Bruselu uskutečnila prezentace nově ustaveného KIC EIT Food, která byla zaměřena na větší zapojení subjektů z EU 13 do činnosti Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) pomocí regionálního inovačního schématu (dále EIT RIS).  KIC Food má v současnosti 54 partnerů (tzv. core members) ze 13 zemí, z institucí  ze severovýchodní/střední Evropy je v KICu zastoupena mj. Varšavská a Helsinská universita universita a polská Akademie věd (Institute of Animal Reproduction and Food Research).
EIT RIS bylo poprvé představen v roce 2014 jako součást strategické výzkumné a inovační agendy EIT a zahrnoval opatření na větší zapojení zemí s mírnou inovační aktivitou. Jde o dobrovolné schéma, pro které je způsobilých 28 zemí včetně zemí asociovaných k H2020. V roce 2015 nebyly alokovány pro RIS EIT žádné finanční prostředky, neboť bylo původně záměrem financovat toto schéma z národních či regionálních fondů, nicméně již v roce 2016 bylo vyčleněno 6,9 milionů euro a v roce 2017 13,2 milionů. V březnu tohoto roku byly vydány revidované pokyny, dle kterých by každý KIC měl mít RIS strategii pro období 2018-2020, dosavadní tři roky byly spíše pilotní fáze, nyní hlavní náplní EIT RIS by měla být mobilizace, propojení a internacionalizace národních a regionálních sítí. V každé cílové zemi by měl KIC ustavit tzv. EIT Hub, který by přivedl k sobě stakeholders v daném členském státě v oblasti, kterou konkrétní KIC pokrývá a vytvořil synergie s národní či regionální strategií inteligentní specializace. EIT Hubs budou vytvořeny buď v okolí stávajícího kolokačního centra či propojením místních úspěšných stakeholders.
Následovala prezentace profesora J. Weisse, prozatímního ředitele vzdělávacího pilíře v EIT Food. KIC (knowledge and innovation communities) jsou právnické osoby zahrnující partnery ze všech stran znalostního trojúhelníku, každý KIC má svoji organizační strukturu, KIC Food je řízen shromážděním partnerů (partners assembly) a radou (board). Co se týče partnerů v KIC Food, jsou pečlivě vybíráni tak, aby pokryli celý potravinový řetězec, čímž se částečně eliminuje přímá konkurence, partneři v projektu si vzájemně nekonkurují. KICs jsou založeny minimálně na sedm let a 75% rozpočtu je z jiných zdrojů než z rozpočtu EIT. Každý KIC je složen z tzv. kolokačních center (inovačních hotspots) využívajících existující kapacity a vytvářejících panevropské sítě. KIC Food má pět kolokačních center (Lovaň, Madrid, Londýn, Mnichov a Varšavu), přičemž tento seminář organizovalo především kolokační centrum North East se sídlem ve Varšavě. Rozpočet EIT Food je 1,6 miliardy euro, kdy 400 milionů jde ze zdrojů EIT a 1,2 miliardy z partnerských příspěvků. EIT Food je založen na čtyřech pilířích – vzdělávání, komunikace, vytváření podnikatelských příležitostí a inovace – dále viz. přiložená prezentace.
Prof. Weiss rovněž upozornil, že 7. září se ve Varšavě bude konat druhé zasedání shromáždění partnerů, na které bude navazovat 8. září seminář pro partnery pocházející zejména ze soukromé sféry. V září bude rovněž předložen řídící radě EIT tzv. Bussiness Plan a strategická agenda KICu, která by měla být schválena před koncem roku. Na dotaz, jakou vazbu mají aktivity EIT Food na iniciativu společného programování (JPI) Healthy Diet for Healthy Life, prof. Weiss uvedl, že EIT Food rozvíjí vztahy se všemi relevantními stakeholders včetně iniciativy podle čl. 185 PRIMA, EIT Food je nyní i součástí koordinačního týmu na DG pro výzkum „Food 2030“.
K. Klincewicz z kolokačního centra North-East ve Varšavě poté představil navrhované elementy Strategie RIS pro EIT Food, která je stále „work in progress“ a je projednávána jak s partnery uvnitř KICu, tak se samotným EIT. Na počátku přípravy Strategie byla analýza slabých míst v postavení zemědělství a potravinářského sektoru v hospodářství zemí RIS 28. K. Klincewicz poznamenal, že prvovýroba potravin hraje významnou roli ve většině těchto zemí, je zde nicméně rozdíl v relevantních vědeckých výstupech v jednotlivých zemích RIS 28. Hlavní výzvy tohoto sektoru jsou výzvy spojené se změnou klimatu, recyklace obalových odpadů a nízké investice do potravinářského výzkumu a technologií. V některých zemích RIS 28 hrají potravinářské společnosti významnou roli z hlediska zaměstnanosti země, obecně ale v těchto zemí není mnoho inovativních společností působící v tomto sektoru a soukromé investice zde jsou rovněž menší než ve zbytku EU.
Z tohoto důvodu by Strategie RIS pro EIT Food měla být založena na relevantních nástrojích, které by posílily mezinárodní networking v tomto sektoru, a to zejména zapojením místních hráčů v činnostech tohoto KICu, poskytnutí přístupu k hodnotovým řetězcům partnerů v KICu, vytvářením aktivních komunit, ve kterých by se setkávali jak podnikatelé v daném sektoru, tak aktéři z oblasti výzkumu a inovací a zapojením aktérů z RIS zemí do inovačních aktivit KICu. Posílením jejich inovační kapacity by vedlo i k tomu, že by se z nich v budoucnu stali partneři KICu.
V současnosti jsou dvě kolokační centra KICu Food v RIS 28 zemích (Madrid a Varšava), nyní by se měly vybrat regionální kontaktní body pro EIT RIS (tzv. EIT Food Hubs). Tento výběr proběhne prostřednictvím otevřené výzvy k předkládání projektů počátkem roku 2018, přičemž kritéria pro výběr budou zahrnovat relevantní zkušenosti v podnikatelské podpoře a schopnost oslovit stakeholders.
Co se týče dalších kroků, během září budou EIT předloženy sedmiletá Strategie KICu Food a Bussiness plán, následovat bude evaluace a slyšení v Budapešti v centrále EIT tak, aby finanční zdroje byly alokovány počátkem příštího roku.

Soubory ke stažení