GAČR: Oznámení o změně některých ustanovení zadávací dokumentace ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020

Dovolujeme si Vás v souladu s článkem XIV. odst. 7 smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu informovat o změnách v některých ustanoveních příslušné zadávací dokumentace, které schválilo předsednictvo Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) z důvodu nouzového stavu a omezení osobní komunikace.

Pro běžící grantové projekty v roce 2020 se ustanovení příslušné zadávací dokumentace mění a doplňují takto:

1. Článek 3.3. odst. 8 písm. d) příslušné zadávací dokumentace se na rok 2020 neaplikuje a pozbývá pro tento rok platnost.

2. V článku 3.3. příslušné zadávací dokumentace se vkládá nový odstavec 9, který celý nově zní:

„(9) Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků lze do konce roku 2020 zahrnout níže uvedené náklady, pokud k nim došlo v přímé souvislosti s omezeními přijatými v souvislosti s bojem proti šíření epidemie koronaviru a onemocněním COVID-19:

a) poplatky za zrušené či neuskutečněné konference, cestovní náklady na konference (storno) nebo již zaplacené a stornované pracovní pobyty v zahraničí (až 100 %);

b) náklady na služby telekomunikací, náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti komunikační techniky a technologií (z položky věcných nebo investičních nákladů), vyjma nákladů na telefony, diktafony a čtečky;

c) náklady na pořízení nebo odpisy dlouhodobého hmotného (vstupní cena vyšší než 40 000 Kč) a nehmotného majetku (vstupní cena vyšší než 60 000 Kč) s dobou použitelnosti delší než jeden rok, který je nezbytný pro řešení grantového projektu a je v přímé souvislosti s jeho řešením pořizován a používán (i u těch projektů, kde tato možnost není v zadávací dokumentaci uvedena);

d) povinné testy na COVID-19 při cestě do zahraničí z důvodu řešení grantového projektu; výše způsobilých nákladů se bude příslušně krátit při cestě do zahraničí, která není zcela realizována na řešení grantového projektu;

e) výdaje uskutečněné v průběhu řešení projektu (tj. uhrazené např. zálohově v době řešení projektu) související s aktivní účastí na konferenci, která byla v souvislosti s COVID-19 odložena a realizována po skončení řešení projektu, a to po období maximálně jednoho roku.“

3. Článek 4.3. odst. 1 Přílohy 4 příslušné zadávací dokumentace se na konci tohoto článku doplňuje takto:

„Požádal-li příjemce o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy s termínem odevzdání závěrečné zprávy k 31. červenci 2020, prodlužuje se lhůta odevzdání závěrečné zprávy do 31. srpna 2020.“

4. V článku 5 Přílohy 4 příslušné zadávací dokumentace se vkládají nové odstavce 8 a 9, které celé nově zní:

„(8) Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o prodloužení doby řešení projektu o šest měsíců. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení přitom příjemce použije finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení projektu.“

„(9) Bez ohledu na výše uvedenou úpravu v odstavci (1) až (8) tohoto článku je možné v roce 2020 využít z důvodu celosvětových omezení proti šíření COVID-19 následující, od předchozích odstavců odlišnou úpravu:

a) změny v týmu odborných spolupracovníků zahrnující změnu souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu nejvýše do 35 % ve smlouvě schválené souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu, včetně změny úvazku řešitele, resp. spoluřešitele, se zachováním odborné kvality týmu, vyjma změny řešitele, resp. spoluřešitele jsou v roce 2020 možné bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory, pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19;

b) přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi, a to až do výše 100 000 Kč, jsou možné do konce roku 2020 bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory;

c) změny v čerpání či přesuny musí příjemce v následující zprávě (dílčí či závěrečné) dodatečně zdůvodnit. Musí prokázat, že tyto změny či přesuny byly účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim v souvislosti s řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace.“

5. V článku 5.1 Přílohy 4 příslušné zadávací dokumentace pro projekty EXPRO se vkládá odst. 5, který celý nově zní:

„(5) Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o snížení úvazku jednotlivých členů týmu na řešení projektu podle tohoto článku.“

Pro grantové projekty JUNIOR STAR s počátkem řešení v roce 2021 se ustanovení příslušné zadávací dokumentace mění a doplňují takto:

Článek 3. 1. odst. 5 příslušné zadávací dokumentace pro projekty JUNIOR STAR s počátkem řešení v roce 2021 se za předposlední větou tohoto odstavce doplňuje takto:

„V případě, že kvůli komplikacím vzniklým z důvodu přijetí opatření k zamezení šíření COVID-19 nebude možné uzavřít studium v plánovaném termínu a dodat potvrzení o získání titulu Ph.D. (nebo ekvivalentu) do 10. října 2020, prodlužuje se termín pro dodání tohoto potvrzení do 15. prosince 2020.“

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu