LIFE

Dne 28. dubna 2017 byla otevřena nová výzva programu LIFE. Základním závazkem vyhlášené výzvy je podpora projektů, které si kladou za cíl ochranu životního prostředí a řešení dopadu klimatických změn. Současně v tomto roce podporuje Evropská komise zejména tzv. close-to-market projekty. Nové výzvy programu Life jsou zaměřeny na oblasti: Životní prostředí (Účinné využívání zdrojů, Příroda a biodiverzita, Správa a informace) a Klima (Zmírnění dopadu klimatických změn, Adaptace na klimatické změny, Správa a informace). Žadatelem o projekty může být každá právnická osoba se sídlem v EU. Partnerem i subjekt mimo EU, jsou-li aktivity mimo EU nezbytné k dosažení cílů projektu.
Výše dotace: 1 – 3 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 60 – 75 % + možnost získat spolufinancování MŽP ve výši 15 %
Doba řešení: 3 – 5 let
Předkládání projektových žádostí: 7. – 14. září 2017 (dle typu projektu)
Další informace: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm