Přehled plánovaných výzev národních poskytovatelů v nejbližší době

V květnu a červnu 2019 plánuje Technologická agentura ČR zveřejnit informace o nově vyhlášených výzvách. Bude se jednat o výzvu DELTA 2 Technologické agentury ČR, výzvu TREND Ministerstva průmyslu a obchodu, Výzvu Prostředí pro život Ministerstva životního prostředí a výzvu DOPRAVA 2020+ Ministerstva dopravy. Všechny tyto výzvy bude administrovat TA ČR. Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (MPO ČR, administrace TA ČR)

Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

Program TREND navazuje svým zaměřením na programy TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu a Program EPSILON TA ČR.

Datum vyhlášení: 15. května 2019
Výše dotace: max. dotace na jeden projekt 70 mil. Kč
Celková alokace výzvy: 2 mld. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: až 70 %
Doba řešení: 12 -60 měsíců
Další informace: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1641-program-trend-oznameni-terminu-vyhlaseni-vs-a-predbeznych-parametru.html

 

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (MŽP ČR, administrace TA ČR)

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu. Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu) a do podprogramu 2 (Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí).

Datum vyhlášení: 12. června 2019
Výše dotace: max. podpora na jeden projekt 20 mil. Kč
Celková alokace výzvy: 152 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: až 100 %
Doba řešení: max. 36 měsíců
Další informace: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1659-program-prostredi-pro-zivot-oznameni-terminu-vyhlaseni-1-vs-a-predbeznych-parametru.html

 

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+ (MD ČR, administrace TA ČR)

Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Požadavky na konkrétní aspekty dopravy, mezi, které patří mj. její udržitelnost, bezpečnost a interoperabilita, jsou promítnuty v jednotlivých specifických cílech programu. Program rovněž směřuje k naplnění veřejného zájmu prostřednictvím definování metodických, legislativních a normativních rámců.

Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

Datum vyhlášení: 12. června 2019
Výše dotace: max. podpora na jeden projekt 50 mil. Kč
Celková alokace výzvy: 500 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: až 80 %
Další informace: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1646-oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-1-verejne-souteze-programu-doprava-2020.html

 

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (TA ČR)

Program je zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů, podporovány budou projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po jejich ukončení uvedeny do praxe. Do projektu se mohou zapojit podniky a výzkumné organizace.

TA ČR předpokládá podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji českých podniků a výzkumných organizací s partnery, kteří mají sídlo v:

  • Brazílii
  • čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan)
  • kanadských provinciích Alberta a Québec
  • Korejské republice
  • Státu Izrael
  • Vietnamské socialistické republice

TA ČR v tuto chvíli vyjednává i s dalšími zahraničními partnery. Konečný seznam spolupracujících zemí v rámci 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2 bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR a v rámci Zadávací dokumentace.

Datum vyhlášení: 25. června 2019
Výše dotace: dle jednotlivých dohod, bude v zadávací dokumentaci
Celková alokace výzvy: dle jednotlivých dohod, bude v zadávací dokumentaci
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: dle jednotlivých dohod, bude v zadávací dokumentaci
Další informace: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1651-oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-1-verejne-souteze-programu-delta-2.html

Další články v rubrice

English ☰ Menu