OP ŽP: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, výzva č. 146

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
02.03.2021
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí ČR
 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 2. 3. 2020 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 146. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2014 – 2020.

Typy podporovaných projektů a aktivit

a)       Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC:

 • zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • instalace fotovoltaického systému,
 • instalace solárně-termických kolektorů.

b)      Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

c)       Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí.

Datum ukončení výzvy: 2. 3. 2021 (20:00 hod)

Výše dotace: min. výše 100 000 Kč, max. výše 50 mil. Kč  

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2023

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 

 • Základní výše podpory je odstupňována 30 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě:
  - realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build,
  - kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření.
 • V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 40 – 60 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje max. výše podpory 70 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • V případě realizace nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu dosahuje základní výše podpory 30 % ze způsobilých výdajů projektu, max. však do výše 50 mil. Kč.

Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.

 

Další výzvy poskytovatele MZP

English ☰ Menu