OP ŽP: 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, výzva č. 144

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
01.03.2021
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí ČR
 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 3. 2. 2020 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 144. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2014 – 2020.

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
  • Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí.

 

Datum ukončení výzvy: 1. 3. 2021 (20:00 hod)

Výše dotace: min. výše 200 000 Kč, max. výše 50 mil. Kč  

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2023

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 

Podpora v rámci SC 1.3 bude poskytována z prostředků FS ve výši max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou aktivity 1.3.1, kde bude podpora poskytována ve výši max. 95 %, budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % celkových způsobilých výdajů, a odstranění sedimentů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 40 % z celkových způsobilých výdajů.

Bližší informace o výši podpory (dotace) jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020.

 

Další výzvy poskytovatele MZP

English ☰ Menu