OP ŽP: 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, výzva č. 141

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
02.11.2020
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí ČR
 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 3. 2. 2020 prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) 141. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2014 – 2020.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně (obnovu a zakládání vodních prvků nelze financovat samostatně, tj. bez komplexní revitalizace zeleně) obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí.

 

Datum ukončení výzvy: 2. 11. 2020 (20:00 hod)

Výše dotace: min. výše 250 000 Kč, max. výše 50 mil. Kč  

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2023

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 

Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.

 

English ☰ Menu