TA ČR - 4. veřejná soutěž Prostředí pro život

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
27.10.2020
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (dále jen “MŽP”) dne 9. září 2020 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy (dále jen „veřejná soutěž”).

 

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP

V rámci této veřejné soutěže může být subjekt (IČO) uchazečem pouze v jednom návrhu projektu bez ohledu na jeho roli (hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka). 

Výše podpory:  135 000 000 Kč

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 90 %

Předkládání projektových žádostí do: 27. 10. 2020

Zahájení řešení projektů: : 1. 2. 2021 – 1. 5. 2021

Termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2026

 

 

Další výzvy poskytovatele TA0

English ☰ Menu