Horizont 2020 - Restoring biodiversity and ecosystem services - LC-GD-7-1-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.01.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Akce by měly:

- poskytnout rozsáhlé ukázky toho, jak lze na regionální, celostátní a přeshraniční úrovni zavést systémovou obnovu ekosystémů a replikaci osvědčených postupů, se zaměřením na degradované suchozemské, sladkovodní, pobřežní nebo mořské ekosystémy, a reagovat tak na příslušné cíle obnovy zvyšující biologickou rozmanitost;

- v souladu se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 obnovit poškozené ekosystémy, zejména ty, které mají vysoký potenciál zachycovat a ukládat uhlík a předcházet přírodním katastrofám a snižovat jejich dopad, a případně přispět k dosažení příznivého stavu druhů a stanovišť podle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích v rámci sítě chráněných oblastí Natura 2000 i mimo ni;

- přizpůsobovat, integrovat a demonstrovat inovativní metody (technologické, netechnologické, sociální a správní, včetně udržitelného financování) pro obnovu ekosystémů, a to i v regionech a u komunit v procesu transformace;

- podporovat rozvoj specifických poptávkových a dodavatelských řetězců při obnově ekosystémů na pevnině nebo na moři – uznat, že podmínky na moři se mohou značně lišit od podmínek na pevnině (včetně sladkovodních), že rychlost změn a narušení se mohou lišit a že řešení, jak zvrátit úbytek biologické rozmanitosti, jsou specifická z hlediska kontextu.

Typ akce: IA Innovation action
Rozpočet: 16 – 25 mil EUR
Deadline: 26. ledna 2021 (17:00)

 

English ☰ Menu