Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Aplikace – Výzva IX

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
01.09.2021
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Žadatelem mohou být malé, střední a velké podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako žadatel nebo partner., MSP pak maximálně tři projekty

Výše dotace: 2 mil. Kč –  100 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 70-85 % ze ZV
Doba řešení: do 31. 5. 2023
Předkládání projektových žádostí: od 8. 6. 2021 do 1. 9. 2021 14:00 hod

 

Další výzvy poskytovatele MPO

English ☰ Menu