Erasmus - 4 výzvy září 2021

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
07.09.2021
Poskytovatel
Evropská komise
 

Do 7. září 2021 (17:00) jsou otevřeny 4 výzvy programu Erasmus+, které se podávají skrz portál Funding and Tenders.

1) Centra excelence odborného vzdělávání a přípravy

spadají spolu s akcemi Erasmus Mundus a Pedagogickými aktivitami Erasmus+ do tzv. Partnerství na podporu špičkové úrovně. Tato akce definuje přístup k excelenci vedený zdola nahoru, v rámci kterého jsou instituce odborného vzdělávání a přípravy schopny rychle přizpůsobovat poskytování dovedností vyvíjejícím se ekonomickým a sociálním potřebám.

Důraz je kladen na schopnosti úzce spolupracovat s dalšími odvětvími vzdělávání a odborné přípravy, vědeckou obcí i soukromými subjekty. Tím by mělo být účastníkům vzdělávání umožněno získávat klíčové kompetence prostřednictvím vysoce kvalitní výuky, skrze niž se budou zároveň budovat inovativní formy partnerství se soukromým sektorem a která bude podporována kontinuálním profesním rozvojem pedagogů a školitelů (prostřednictvím inovativních a inkluzivních pedagogických postupů, strategií mobility a internacionalizace). 

2) Pedagogické akademie Erasmus+

jsou zcela novou iniciativou Evropské komise, která přichází jako reakce na potřebu zvýšit atraktivitu učitelského povolání a zkvalitňovat počáteční přípravu i další vzdělávání pedagogů.

Jejím cílem je vytvořit mezinárodní sítě poskytovatelů počátečního a dalšího (celoživotního) vzdělávání učitelů i dalších relevantních aktérů, kteří se věnují profesnímu rozvoji pedagogů. V rámci akademií by měly zapojené instituce společně rozvíjet inovativní učební moduly a postupy ve vzdělávání učitelů, posilovat mezinárodní spolupráci a sdílení dobré praxe nebo rozvíjet nové modely učitelské mobility. Evropská komise vidí smysl akademií právě v posílení evropského rozměru a internacionalizace vzdělávání učitelů.

3) Aliance pro vzdělávání a podniky

V tomto kontextu výzva směřuje k podpoře efektivních systémů vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, které jsou propojeny s širším socioekonomickým prostředím, trhem práce a také výzkumným sektorem a společně tak vytvářejí inovační prostředí (inovativní a víceoborové přístupy k výuce, smysl pro iniciativu, podpora podnikatelského ducha aj.).

4) Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností

Výzva cílí na vytváření nových strategických přístupů k rozvoji dovedností v konkrétním odvětví. Skrze projekty Aliancí pro inovace tak bude naplňován Pakt pro dovednosti, a to rozvíjením strategie odvětvových dovedností v některém ze 14 průmyslových ekosystémů = cestovní ruch; mobilita-doprava-automobilový průmysl; letectví a obrana; stavebnictví, zemědělsko-potravinářský sektor; nízkoemisní energeticky náročná odvětví, textilní průmysl; kreativní a kulturní průmysl; digitální ekonomika; obnovitelné zdroje energie; elektronika; maloobchod; sociální ekonomika a zdraví.

 

English ☰ Menu