Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. (FLD)
Rozpočet: 2,02 mil. Kč
Doba řešení: 2017 – 2019
Poskytovatel: Program přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko
Navrhovaný projekt se zaměřuje na zavedení koncepčně jednotného a uceleného systému ochrany přírody a biologické rozmanitosti v obou národních pracích NP Šumava a NP Bavorský les. Cílem je získání informací o struktuře lesního ekosystému v rámci obou národních parků.