Úspěšní žadatelé o projekty GAČR

Seznam úspěšných žadatelů o projekty výzev roku 2017 předložených do programu GAČR
 
RNDr. Jan Dvořák, Ph.D. (FAPPZ)
Orthologní glutamát karboxypeptidázy 2 v modelových organizmech – hledání fyziologických rolí a terapeutického potenciálu enigmatického enzymu
Rozpočet: 5,915 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
Asa Gholizadeh, Ph.D. (FAPPZ)
Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat
Rozpočet: 4,146 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D. (FLD)
Mechanismy přeměny organické hmoty v půdě v Konžské pánvi na gradientu intenzity zemědělství
Rozpočet: 7,231 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
Mgr. Filip Harabiš, Ph.D. (FŽP)
Selektivní efekt rybničního hospodaření na sladkovodní společenstva
Rozpočet: 4,588 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
Mgr. Tomáš Kadlec, Ph.D. (FŽP)
Mimoprodukční ostrovy uvnitř polí: ohniska lokální biodiverzity a zdroje cenných ekosystémových služeb?
Rozpočet: 5,544 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D. (FŽP)
Izotopová frakcionace jako nástroj pro identifikaci sorpčních mechanizmů kadmia a zinku v půdách
Rozpočet: 4,278 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D. (FŽP)
Jaký je biogeografický původ středoevropských suchých trávníků? Syntéza komparativní fylogeografie a paleodistribučního modelování
Rozpočet: 10,098 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
doc. Federico Daniel Morelli, Ph.D. (FŽP)
Vliv urbanizace na různé aspekty diverzity ptáků: vztah složení ptačích společenstev k míře znečištění, vegetaci a hustotě zástavby
Rozpočet: 5,435 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
Mgr. Martina Vítková, Ph.D. (FŽP)
Inovativní využití biocharu modifikovaného nanoželezem: pokročilé geochemické testování pro stabilizaci kovů a metaloidů v půdě
v kontaminovaných půdách.
Rozpočet: 4,970 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
Ing. Aleš Balvín (FŽP)
The role of sperm adaptation and sperm plasticity in ecological speciation
Rozpočet: 2,562 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
Doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. (TF)
Prostory funkcí a aproximace
Rozpočet: 711 tis. Kč
Doba řešení: 2018–2020

Další články v rubrice

English ☰ Menu