Úspěšní žadatelé o projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum (MZe)

Seznam úspěšných žadatelů o projekty výzvy roku 2018 programu ZEMĚ, NAZV (MZe)

doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D. (FŽP)
Dlouhodobý test aplikace biocharu vyrobeného z odpadní biomasy do zemědělské půdy za účelem řešení problematiky sucha v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech České republiky
Rozpočet: 5,2 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D. (FAPPZ)
Využití vermikompostování k eliminaci mikropolutantů za účelem bezpečné aplikace čistírenského kalu na zemědělskou půdu
Rozpočet: 7,0 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

doc. Ing. Pavel Klouček (FAPPZ)
Výzkum a vývoj produkce léčivých hub v ČR a jejich inovativní aplikace ve funkčních potravinách
Rozpočet: 8,2 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

doc. Ing. Martin Koudela (FAPPZ)
Minimalizace rizik reziduí účinných látek vybraných herbicidů obsažených ve slámě a v půdě na kultury pěstovaných hub, jahodníku a rajčat
Rozpočet: 8,6 mil. Kč
Doba řešení: 2019 .– 2023

Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (FAPPZ)
Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik
Rozpočet: 1,9 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

Ing. Jaroslava Janků, CSc. (FAPPZ)
Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji s důrazem na mimoprodukční a produkční schopnosti půdy
Rozpočet: 6,2 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

Ing. Jan Macků, Ph.D. (FLD)
Návrh provozně - adaptačních opatření využívajících hydrofilní polymery zmírňující chřadnutí hlavních hospodářských dřevin vlivem sucha
Rozpočet: 13,3 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

Ing. Darina Chodová, Ph.D. (FAPPZ)
Kvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě
Rozpočet: 6,7 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

Ing. Miloš Ježek, PH.D. (FLD)
Behaviorální reakce prasat divokých na opatření proti šíření afrického moru prasat
Rozpočet: 18,4 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D. (FLD)
Vývoj integrovaných moderních a inovovaných způsobů diagnostiky a ochrany smrkových porostů s použitím semiochemikálií a metod molekulární biologie
Rozpočet: 16,5 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

Ing. Veronika Legarová, PH.D. (FAPPZ)
Nové spolehlivé metody detekce falšování kozího a ovčího mléka a mléčných výrobků
Rozpočet: 4,9 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2021

RNDr. Marcel Riedl, CSc. (FLD)
Komunikace jako nástroj harmonizace potřeb společnosti a lesnického sektoru
Rozpočet: 11,8 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2021

doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (FLD)
Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030
Rozpočet: 4,0 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2021

prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. (PEF)
Dualita v českém zemědělství: výhoda nebo nevýhoda pro zemědělství nové generace?
Rozpočet: 6,7 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2021

prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D. (FLD)
Zefektivnění komunikace, monitoringu a managementu při řešení kalamitních situací v lesích jako podklad pro optimalizaci rozhodování státní správy
Rozpočet: 9,3 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2021

Ing. Roman Modlinger, Ph.D. (FLD)
Objektivizace způsobu zjišťování dynamiky výskytu škodlivých činitelů moderními prostředky DPZ jako podklad pro rozhodování státní správy lesů
Rozpočet: 11,8 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2021

ČZU další účastník
Ing. Petr Dvořák, Ph.D (FAPPZ)
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor
Rozpočet:  1,7 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2021

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (FLD)
Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa
Rozpočet:  1,8 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2021

prof. Ing. Jaroslav Holuša (FLD)
Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů v závislosti na populačních hustotách
Rozpočet:  3,9 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2021

RNDr. Jiří Černý, Ph.D. (FTZ)
Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka
Rozpočet:  2,5 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2021

doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D. (FAPPZ)
Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
Rozpočet: 6,0 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.
Rozvoj a aplikace molekulárně genetických metod pro racionalizaci šlechtitelských postupů třešní (Prunus avium L.)
Rozpočet: 1,0 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc. (FAPPZ)
Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce
Rozpočet: 3,7 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. (FAPPZ)
Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu
Rozpočet: 5,9 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D. (FAPPZ)
Vytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
Rozpočet: 4,6 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

Dr. Ing. Martin Možný (FAPPZ)
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu
Rozpočet: 3,2 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (FAPPZ)
Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming
Rozpočet: 3,8 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. (FAPPZ)
Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat
Rozpočet: 4,1 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

prof. Ing. Roman Stupka, CSc. (FAPPZ)
Výkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace
Rozpočet: 4,6 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

Ing. Josef Slaboch, Ph.D. (PEF)
Inovace bonitačního systému zemědělských půd (BPEJ) pro potřeby státní správy
Rozpočet: 2,4 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2021

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka (FAPPZ)
Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice
Rozpočet: 2,4 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2021

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (FLD)
Optimalizace dotačního titulu na zalesňování zemědělské půdy
Rozpočet:  4,1 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc. (FAPPZ)
Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění
Rozpočet:  2,2 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023

doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. (FLD)
Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním hospodářství ČR
Rozpočet:  2,3 mil. Kč
Doba řešení: 2019 – 2023
 
Seznam úspěšných žadatelů o projekty výzvy roku 2017 programu ZEMĚ, NAZV (MZe)

doc. Ing. Vilém Jarský, Ph.D. (FLD)
Rozdrobenost vlastnictví lesa a její dopady na lesnickou politiku
Rozpočet: 11,00 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
prof. Ing. Josef Soukup, CSc. (FAPPZ)
Metody monitorovaní rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie
Rozpočet: 2,10 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. (FAPPZ)
Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace
Rozpočet: 3,00 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2022
 
prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc. (FAPPZ)
Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou
Rozpočet: 2,00 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D. (FAPPZ)
Vytvoření podrobných aktuálních map půdních vlastností ČR na základě využití dat Komplexního průzkumu půd a metod digitálního mapování půd
Rozpočet: 2,145 mil. Kč
Doba řešení: 2018–2020