Vývoj geoinformačního portálu invazních nepůvodních druhů

Řešitel: doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. (FŽP)
Rozpočet: 3,564 mil. Kč
Doba řešení: 2017 – 2019
Poskytovatel: TAČR

Cílem projektu je vytvoření geoinformačního systému pro včasnou detekci ohrožení lokalit invazemi a hodnocení efektivity likvidace invazních druhů rostlin a živočichů (IAS) formou webového portálu. Systém bude vycházet z existujících dat o výskytu a šíření IAS a jejich vztahu k charakteristikám prostředí. Na jejich základě budou pomocí nástrojů GIS vytvořeny modely šíření IAS sloužící jako podklad pro jednotlivé aplikace systému. Dílčími cíli projektu jsou aplikace pro jednotlivé IAS: 1. predikce šíření druhu za stanovených podmínek, 2. metodika predikce ohrožení zájmových lokalit invazí a 3. metodika hodnocení efektivity likvidace IAS. Systém bude kompatibilní s již existujícími informačními systémy veřejné správy a bude nástrojem k zajištění povinností ČR vyplývající z nařízení EP a Rady č. 1143/2014.