Horizont 2020 - RURAL RENAISSANCE - H2020-RUR-2018-2020

Datum ukončení výzvy
23.01.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

Cílem výzvy Rural Renaissance je posílit přírodní, sociální, kulturní a ekonomický potenciál venkovských oblastí a podpora soudržnosti politik. Projekty by měly podpořit ekonomický rozvoj, ekosystémové služby a podnikatelské inovace prostřednictvím tvorby rozmanitých a moderních strategií, zlepšit modely pro podporu inovativních potravinových i nepotravinových hodnotových řetězců založených na místních zdrojích.

Výše dotace: celková alokace pro rok 2019 je 84,5 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: RIA 100 %; IA 70 %, u neziskových subjektů až 100 %
Doba řešení: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: do 23. ledna 2019 (jednokolové projekty a první kolo dvoukolových projektů), do 4. září 2019 (druhé kolo dvoukolových projektů)

Výzvou jsou podporovány projekty typu IA – inovační akce, RIA - výzkumné a inovační akce a CSA - koordinační a podpůrné akce. Projekty typu RIA musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.
Projekty typu IA primárně sestávají z činností přímo zaměřených na tvorbu plánů a opatření nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Za tímto účelem mohou obsahovat prototypy, testování, demonstrace, pilotní šetření, ověřování produktů ve velkém měřítku a tržní replikace. Tyto projekty často zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni systému v reálných provozních podmínkách na trhu. Projekty mohou omezeně zahrnovat výzkumné a vývojové činnosti.
U projektů typu RIA, IA musí být minimálně tři vzájemně nezávislí partneři (FO nebo PO), každý z jiné členské země EU nebo asociované země.

Výzva se rozděluje na jednotlivá témata:

RUR-18-2019: Support to the BIOEAST initiative: boosting knowledge and innovation-based bioeconomies (CSA)

RUR-17-2019: Reinforcing the EU agricultural knowledge base (CSA)

RUR-16-2019: Fuelling the potential of advisors for innovation (CSA)

RUR-15-2018-2019-2020: Thematic networks compiling knowledge ready for practice (CSA)

RUR-04-2018-2019: Analytical tools and models to support policies related to agriculture and food b) Modelling international trade in agri-food products (RIA)

RUR-01-2018-2019: Building modern rural policies on long-term visions and societal engagement c) Building resilient mountain value chains delivering private and public goods (RIA) d) Rural society-science-policy hub (CSA)

LC-RUR-11-2019-2020: Sustainable wood value chains a) Building with wood (IA)

CE-RUR-10-2019: Circular bio-based business models for rural communities (IA)

CE-RUR-08-2018-2019-2020: Closing nutrient cycles b) Bio-based fertilisers from animal manure (IA)

Detailní informace o výzvě zde.

Seznam způsobilých zemí zde.