Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
06.06.2019
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Program GAMA 2, podprogram 1 je zaměřen na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a, které mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech nebo službách. Předpokládá se, že posílení systému komercializace přispěje k lepší motivaci uplatňování výsledků, zvýší finanční i nefinanční přínosy pro výzkumné organizace a přispěje k lepší spolupráci s podniky.

Cílem podprogramu 1 je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů ve výzkumných organizacích a zavádět je do praxe. Vlastní aplikace poznatků cílem PP1 není.

Podprogram 1 přispěje k systematickému ověřování aplikačního potenciálu dosažených výsledků výzkumu a vývoje v případech, kdy není zcela zřejmé jejich konečné využití, či není znám konkrétní partner v aplikační sféře. Jedná se o využití výsledků, kdy výzkumná organizace musí provést dodatečné činnosti pro ověření aplikačního potenciálu.

Výše dotace: celková alokace na výzvu 510 mil. Kč, max. dotace na jeden projekt neomezena – doporučená částka 15 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: až 100 %
Doba řešení: 24 – 36 měsíců (dílčí projekty 6 – 36 měsíců)
Předkládání projektových žádostí: od 25. dubna do 6. června 2019

Další výzvy poskytovatele TA0

English ☰ Menu