Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Partnerství znalostního transferu – Výzva V

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
07.01.2020
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Cílem programu je posílení mobility a rozvoje transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Podporovanými aktivitami jsou:

- vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště

- projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku: zlepšení výrobních procesů, vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Žadatelem mohou malé a střední podniky, vysoké školy, výzkumné organizace (partner/znalostní organizace zapojený do realizace projektu).

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Výše dotace: 0,5 mil. Kč – 5 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 70 % ze ZV
Doba řešení: do 31. 12. 2022
Předkládání projektových žádostí: od 7. 10. 2019 do 7. 1. 2020

 

English ☰ Menu