Horizont 2020 - Společná výzva Společných podniků ECSEL a IMI - ECSEL-2020-3-IMI-ECSEL

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
30.09.2020
Poskytovatel
Evropská komise
 

Společná výzva Společných podniků ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) a IMI (Innovative Medicines Initiative) k předkládání návrhů projektů v rámci „Research and Innovation Actions“ (RIA) byla vyhlášena dne 26. května 2020 s termínem pro podávání plných návrhů projektů dne 30. září 2020. Projekty by měly odpovídat tzv. „TRL level“ (technology readiness level) 2-4.

Aby byl český účastník způsobilý pro poskytnutí národní finanční podpory, musí být v daném projektovém konsorciu současně alespoň 1 podnik a alespoň 1 výzkumná organizace. Bližší informace o výzvě, jejím věcném zaměření, způsobu zpracování a předkládání návrhů projektů, harmonogramu hodnocení a financování, kritériích způsobilosti českých účastníků a pracovním plánu ECSEL JU naleznete na webových stránkách společného podniku ECSEL:  https://www.ecsel.eu/calls/calls-2020


Každý český účastník předkládaného návrhu projektu ECSEL je povinen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doložit svou způsobilost k řešení projektu formou předložení: a) Čestného prohlášení uchazeče; b) Specifikace nákladů projektu, a to ve lhůtě nejpozději do dne 2. října 2020. Preferovaným způsobem doručení je odeslání digitálně podepsaných formulářů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky MŠMT (ID datové schránky: vidaawt). Datovou zprávu nadepište O310 – čestné prohlášení ECSEL-2020-3-RIA. V případě, že příjemce nedisponuje datovou schránkou nebo digitálním podpisem, je možné potřebné dokumenty zaslat rovněž elektronicky na e-mailovou adresu michal.vavra@msmt.cz a současně s tím také v listinné podobě poštou na adresu: 

Mgr. Michal Vávra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Odbor výzkumu a vývoje (O31)
Oddělení pro Evropský výzkumný prostor (O310)
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

English ☰ Menu