NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY – AKTUALIZACE: DOKONČENÍ SEMESTRU

Situace, která momentálně ovlivňuje život většiny z nás, způsob a možnosti studia nevyjímaje, vyvolává řadu otázek, se kterými se na nás obrací studenti i zaměstnanci. Dostupné informace vyplývající z nejčastěji kladených dotazů, na které je již nyní možné odpovědět, jsme zpracovali v přehledných otázkách a odpovědích. Je všeobecně zřejmé, že zůstává ještě mnoho otázek nezodpovězených a oblastí nevyřešených, avšak současná, dynamicky vyvíjející se, situace nám neumožňuje tyto záležitosti definitivně řešit, byť bychom za to sami byli rádi. Jakmile budeme moci poskytnout odpovědi i na další témata, neprodleně  o nich budeme informovat.

 

Organizace zbývající části akademického roku 2019/2020 v oblasti pedagogiky
30.3.2020

Milé studentky a milí studenti,

obracíme se na Vás s informacemi o tom, jak bude pokračovat výuka a navazující činnosti (zkoušky a zápočty, státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací), které musí proběhnout do konce akademického roku.

Vzhledem k trvajícímu období stavu nouze a za platnosti ochranných opatření v souvislosti s pandemii viru COVID-19 bylo nutné provést některé změny oproti harmonogramu akademického roku. Je nám jasné, že současná situace zvyšuje napětí a stres, kterému jste vystaveni, proto všechna opatření směřujeme k tomu, aby bylo vám - studentům umožněno akademický rok úspěšně dokončit.

Opatření k zajištění výuky a navazujících činností v akademickém roce 2019/2020:

Dokončení výuky

  • pro všechny ročníky bc. a mgr, studia se výuka v letním semestru dokončí bezkontaktními formami v plánových termínech (10. a 12. týdnů trvání semestru), tedy bez prodlužování.

 

Zkouškové období

a) Nekončící ročníky

  • u nekončících ročníků (1. a 2 roč. bc. a 1. roč. mgr, studia) bude zkouškové období probíhat standardně podle harmonogramu (v rozmezí začátek května – konec června). Ke skládání zkoušek a zápočtů může být ve zvýšené míře využito i období prázdnin (až do začátku září). To nám již v současnosti umožňuje Studijní a zkušební řád.
  • Na začátku zkouškového období budeme velmi pravděpodobně ještě v nouzovém stavu, proto by se měly využívat online metody zkoušení.


 b) Končící ročníky

  • u končících ročníků (3. roč. bc. a 2. roč. mgr. studia) zkouškové období začne v souladu s harmonogramem, bude však prodlouženo až do nezbytně nutné doby před konáním státních závěrečných zkoušek. Ty se posunou do pozdějších termínů (viz. dále). Nová rozmezí zkouškového období budou stanovena samostatně jednotlivými fakultami a ty o těchto změnách budou své studenty neprodleně informovat.

 

Státní závěrečné zkoušky

  • vzhledem k aktuálním informacím a odhadům ministerstva školství o zpřístupnění škol pro studenty nejdříve ve druhé polovině května, budou posunuty termíny konání státních závěrečných zkoušek (SZZ). Fakulty jsou v tomto autonomní a budou nové termíny stanovovat podle jejich potřeby (v předpokládaném rozmezí od konce června do konce září). Fakulty mohou adekvátně prodloužit i termín pro odevzdávání (nahrávání) elektronické formy závěrečných prací. Povinnost odevzdat dvě vyhotovení závěrečné práce v tištěné podobě svázané v knižní vazbě se z rozhodnutí rektora posouvá až ke dni vykonání státní závěrečné zkoušky.  
  • Hned jak vedení fakult tyto nové termíny konání SZZ stanoví, budou o tom neprodleně informovat své studenty.
  • Pokud by i v době nových termínů konání SZZ trval stav nouze, bude možné uspořádat SZZ ve zvláštním režimu, který by minimalizoval riziko pro studenty a členy komisí.
  • V případě nemožnosti příjezdu zahraničních studentů do České republiky do doby konání SZZ z důvodu trvajících ochranných opatření, se bude organizace státních závěrečných zkoušek pro tyto studenty řešit v novém akademickém roce, jehož výuka začíná v říjnu tohoto roku.
  • Poplatky za delší studium nebudou vybírány od těch studentů, kteří překročí státem hrazené období (standardní doba studia + 1 rok) kvůli provedeným státním a univerzitním opatřením přijatým v souvislosti s pandemií.

 

 


Aktualizace 25.3. 2020 (Video)

 

Nejčastější dotazy ohledně studia

Je výuka definitivně ukončena?
Výuka jako celek ukončena není, zrušena je pouze přímá výuka, kde by mohlo docházet k osobním kontaktům studentů a pedagogů. Tato výuka byla nahrazena alternativními metodami, které se využívají při distančním vzdělávání, jako je e-learning, online přednášky, video přenosy, apod. Studenti jsou povinni řídit se pokyny pedagogů, kteří dále výuku vedou. Semestr tak pokračuje podle stanoveného harmonogramu.

Jak dlouho bude výuka zrušena?
Jak dlouho potrvá tento nouzový stav, není jasné. Vyhlášená omezení platí do odvolání a mohou se i dále měnit podle toho, jak se bude vyvíjet situace. Všechny změny budou včas studentům oznámeny. Je proto třeba, aby studenti sledovali relevantní informační zdroje.

V tuto chvíli s ohledem na vývoj šíření nemoci můžeme potvrdit, že bezkontaktní výuka bude probíhat celý letní semestr. Zároveň však v plánovaných termínech.

Je otevřena knihovna?
Budova knihovny stejně jako budovy fakult jsou uzavřeny. Tím jsou pozastaveny i výpůjční služby a vyzvedávání rezervací. Všechny výpůjčky a rezervace studentů budou prodlouženy po dobu trvání zrušení výuky. V této době také nebudou naskakovat již aktivní pokuty.

Mohu přijít na konzultaci s vyučujícím?
Individuální konzultace plošně zrušeny nejsou, nicméně by měly probíhat nekontaktní formou, např. prostřednictvím elektronických forem komunikace.

Proběhne zkouškové období - budou se konat zkoušky?
Chceme, aby byl semestr řádně ukončen a aby poté proběhlo zkouškové období v souladu s harmonogramem akademického roku. Vyučující se proto v současnosti připravují na to, aby všemi dostupnými adekvátními metodami kontrolu znalostí provedli. Je totiž velmi pravděpodobné, že ve zkouškovém období nebudou možné hromadné kontaktní formy zkoušení (písemné testy v učebnách apod.).

Jak to bude se státními závěrečnými zkouškami?
Rozhodnutím rektora byly provedeny změny a doplnění harmonogramu akademického roku 2019/2020. To umožňuje fakultám změnit, resp. posunout termíny konání SZZ, případně i termíny odevzdávání/nahrávání elektronických verzí závěrečných prací do informačního systému. Některé fakulty o tom již své studenty informovaly, sledujte proto všechny relevantní informační zdroje, případně se dotazujte přímo na vašich fakultách.

Bude se prodlužovat lhůta pro podání přihlášky do studia?
Některé fakulty ČZU se rozhodly prodloužit termíny pro podávání přihlášek do studia. Sledujte proto webové stránky fakult, kde zjistíte konkrétní změny.

Budou se konat přijímací zkoušky?
Stanovené termíny přijímacích zkoušek zůstávají v platnosti, bude však záležet na tom, kdy proběhnou maturity, což dosud není jisté. V současnosti čekáme na nutnou změnu legislativy novelou zákona o VŠ, aby bylo možné v případě potřeby doplnit další termíny přijímacích zkoušek. Všechny však chceme ujistit, že se přijímací zkoušky  budou konat v takových termínech, aby se jich mohli letošní maturanti zúčastnit. A pokud nastane jakákoliv změna situace, uchazeči budou vždy včas informováni.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.