Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Potenciál – Výzva VIII

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
26.08.2021
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Žadatelem mohou být malé a střední podniky, velké podniky (za předpokladu splnění podmínky kódu intervence 065 nebo 063).

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován. 

Žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt.

Minimální výše investice do dlouhodobého majetku činí v případě MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků naplňujících kód intervence 063 a 065  činí 10 mil. Kč.

Výše dotace: 2 mil. Kč –  100 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 50 % ze ZV
Doba řešení: do 30. 6. 2023
Předkládání projektových žádostí: od 14. 6. 2021 do 26. 8. 2021 16:00 hod

 

Další výzvy poskytovatele MPO

English ☰ Menu