Podpora Ph.D. studia v letech 2020-2023

Tisková zpráva

Projekt „Zvyšování kvality interního grantového schématu na ČZU“ (Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016944) byl na ČZU realizován v letech 2020 – 2023.

Cílem projektu bylo zvýšení kvality studia v doktorských studijních programech na ČZU, a to prostřednictvím nastavení a pilotního ověření systému celouniverzitní studentské grantové soutěže. V rámci realizace projektu tak byla nastavena jednotná pravidla pro podávání a realizaci studentských grantů ve 4 oblastech Frascati manuálu, včetně společných požadavků na jejich výstupy a angličtiny jako realizačního jazyka. Současně bylo vytvořeno či inovováno 6 vzdělávacích modulů pro podporu zvýšení kvalifikace a kompetencí doktorandů v průřezových dovednostech potřebných k práci ve vědě a výzkumu.

V rámci projektu bylo realizováno 25 projektů Univerzitní grantové soutěže (UGS) z 52 podaných žádostí.  17 projektů splnilo úspěšně všechny požadavky, u 1 z projektů nebyla splněna vzdělávací aktivita (student úspěšně absolvoval studium před koncem projektu) a u 7 projektů nebyl naplněn požadavek publikačního výstupu v důsledku časově prakticky neovlivnitelné délky recenzního řízení - u těchto projektů lze důvodně předpokládat, že vědecký článek vyjde, přestože z úhlu pohledu projektu UGS pozdě.

V rámci UIS byla nastavena aplikace pro podávání a hodnocení grantových přihlášek a reporting, ověření a vyhodnocení zpráv o činnosti a žádostí o změny v projektech UGS přes Kontaktní centrum. Oboje bude v budoucnu využíváno pro další soutěže v rámci podpory tzv. specifického vysokoškolského výzkumu.

Pilotní UGS byla vyhlášena pro 4 oblasti klasifikace výzkumu (tzv. Frascati manuál), a to Agricultural and Veterinary Sciences(AaVS),  Engineering and Technology (EaT), Nature Sciences (NS) a  sloučené oblasti Social Science and Humanities (SSaH).Celkem bylo podáno 49 projektů. Řešitelé jednoho z projektů, vybraného k financování, odstoupili poté od řešení. Z těchto důvodů bylo vyhlášeno druhé kolo soutěže pouze pro oblast Engineering and Technology (EaT).

 

 

V rámci klíčové aktivity KA 2.2 Rozvoj dovedností doktorandů byly pro doktorandy připraveny vzdělávací aktivity (kurzy) v 6 skupinách: M1  Academic Writing, M2 Advanced Academic Writing, M3 Komunikační schopnosti, M4 Projektové a finanční řízení, M5 Práce s informacemi a databázemi a M6 Project English. Zájemcům o podání  žádosti do UGS bylo doporučeno především absolvování kurzu v oblasti M4 Projektové a finanční řízení. Kurzy v oblastech M1 a M2 probíhaly výhradně v angličtině, u ostatních kurzů byly běhy rozlišené na anglické a české. Co se týče míry úspěšného absolvování kurzů, pohybovala se mezi cca 45 % a 72 %. (nejvyšší ve skupině M1, nejnižší v M6). Část kurzů byla konána on-line formou, což vedlo ke značnému snížení doložené účasti školených osob – např v 1. a 2. běhu kurzu M6 úspěšně dokončilo kurz pouze 11 % a 14 % účastníků. Naopak poslední běh kurzu M1 a kurzu M6 (konané prezenčně) měly úspěšnost 100 %.

Řešitelé projektů si aktivně vyzkoušeli zapojení do mezinárodních výzkumných týmů v rámci projektů UGS, navazování mezifakultní spolupráce, podporu networkingu, získali kontakty a zkušenosti ze zahraničních pracovišť (v rámci absolvovaných povinných výjezdů), získali know-how o budování a vedení výzkumných týmů a pracovních požadavků a etických zásad na zahraničních pracovištích a nového myšlenkového rámce ze zahraničních pracovišť a s tím spojená positiva do další vědecké kariéry řešitelů. Zahraniční výjezdy také umožnily konzultaci řešeného grantu na zahraničním pracovišti. Neméně důležité je nabytí zkušeností s přípravou publikace výsledků získaných řešením projektu v uznávaných vědeckých časopisech a další diseminace výsledků projektu.

Absolventi kurzů prohloubili a rozvinuli své znalosti a kompetence související s přípravou grantových záměrů, projektovým řízením, vedením týmu, komunikačními dovednostmi, jasnou formulací výstupů včetně jejich publikace a diseminace. Získané znalosti a dovednosti budou pro studenty znamenat významný přínos pro vykonávání výzkumné činnosti a zvýšení míry úspěšnosti v doktorském stupni studia. Díky získaným znalostem a orientaci v problematice byla také povzbuzena motivace studentů k podávání grantových záměrů. Zavedením angličtiny jako realizačního jazyka grantů UGS a jazyka užívaného ve vzdělávacích aktivitách jsou podpořeny jazykové kompetence studentů. Na základě získaných odpovědí ze zpráv o reflexi jsou studenti motivováni dále pokračovat v prohlubování získaných znalostí.

„Znalosti a dovednosti získané v rámci výše uvedených modulů podpoří a zvýší kvalifikaci a kompetence doktorandů v průřezových dovednostech potřebných k práci ve vědě a výzkumu a umožní studentům lepší orientaci v problematice celého životního cyklu vědeckého grantu. Absolventi kurzů prohloubili a rozvinuli své znalosti a kompetence související s přípravou grantových záměrů, projektovým řízením, vedením týmu, komunikačními dovednostmi, jasnou formulací výstupů včetně jejich publikace a diseminace,“ uvádí prorektor prof. Jan Vymazal, prorektor pro vědu a výzkum ČZU.

Zároveň odborní pracovníci vědy a výzkumu univerzity i jednotlivých fakult získali v budoucnu dobře využitelné zkušenosti jak s celkovou přípravou projektu v klíčových aktivitách, tak s veškerou administrací soutěže, potřebou jasné, jednoznačné a stručné formulace požadavků, nezbytností opakování požadavků při téměř jakékoli komunikaci s řešiteli projektů UGS, nutností kontinuální komunikace s řešiteli a průběžné kontroly dodržování podmínek projektu (v rámci pilotního projektu tzv. průzkum bojem). Další zkušeností bylo pro mnohé první setkání s návrhem funkčnosti a designu aplikace pro interní grantové soutěže (nastavení funkčnosti podle požadavku projektu, přijímaní žádostí projektů UGS, systému pro oponování žádostí projektů UGS, podávání měsíčních výkazů v projektech UGS, ...), do dalších případných kol soutěže je pozitivní devízou velká část nabytých zkušeností s přípravou a realizací soutěže, tvorbou zadávací dokumentace (ZD UGS), zkušenosti s přípravou hodnocení projektů – vyhledávání vhodných oponentů v závislosti na vědeckém zaměření podaného projektu, vyšší nezávislost externích oponentů oproti interním oponentům. K oponentnímu řízení je třeba dodat, že v extrémním případě bylo k získání 2 externích posudků třeba postupně oslovit 24(!) oponentů, průměrně bylo třeba oslovit 5,75 oponenta k získání 2 posudků.

Byly získány zkušenosti s realizací změnového řízení, nastavení optimální flexibility ve změnách složení řešitelského týmu (řešitelé v průběhu řešení přerušují - méně předvídatelně, či ukončují - více předvídatelně, své studium), vytvoření formulářů pro řešení očekávatelných požadavků v průběhu řešení grantů UGS, se samotnou přímou realizací jednotlivých grantů UGS, související kontrola a hodnocení změn ve vztahu k pravidlům soutěže.

V segmentu přípravy a realizace kurzů se do budoucna ukazuje jako důležité upřednostňovat blokové kurzy oproti celosemestrálním, upřednostňovat prezenční výuku, která je efektivnější, pouze v ojedinělých a odůvodněných případech používat hybridní formu výuky (např. student na krátkodobé stáži v zahraničí), stanovit jasná a průběžně opakovaná pravidla pro účast, komunikovat úzce s lektory ohledně termínů a náplně kurzů, brát v úvahu volbu velikosti skupin v závislosti na typu kurzu. O zájmu studentů DSP o podobné kurzy svědčí i nemálo dotazů na další plánované běhy kurzů v budoucnu.

„Hlavní cíl projektu byl splněn, byla zvýšena úroveň studia v doktorských programech na ČZU. Na základě realizace vzdělávacích aktivit byla podpořena a zvýšena řada kompetencí, dovedností a znalostí doktorandů, které mohou využít jak při svém studiu, tak při další vědecké práci – např. při práci na vědeckém článku, který je jedním z nutných podmínek úspěšného ukončení DSP studia, tak při další diseminaci výsledků jejich vědecké práce – např. při tvorbě posteru či příspěvku na konferenci nebo při vlastním hledání vhodného dotačního programu,“ doplňuje prof. Vymazal. Účastí v studentské grantové soutěži a realizací projektů si osvojili řadu dovedností nutných pro budoucí úspěšnou realizaci vlastních grantových záměrů, navázání kontaktů na další vědecká pracoviště a zapojení do nových vědeckých týmů. Znalosti a dovednosti získané v rámci výše uvedených modulů vzdělávací podpory a zvýšily kvalifikaci a kompetence doktorandů v průřezových dovednostech potřebných k práci ve vědě a výzkumu a umožnily studentům lepší orientaci v problematice celého životního cyklu vědeckého grantu. Absolventi kurzů prohloubili a rozvinuli své znalosti a kompetence související s přípravou grantových záměrů, projektovým řízením, vedením týmu, komunikačními dovednostmi, jasnou formulací výstupů včetně jejich publikace a diseminace. Zavedením angličtiny jako realizačního jazyka grantů UGS a jazyka užívaného ve vzdělávacích aktivitách jsou podpořeny jazykové kompetence studentů.

Přípravou a realizací kompletního pilotního kola soutěže získali odborní pracovníci ve vědě a výzkumu rektorátu a fakult nové zkušenosti, které budou moci využít při přípravě a realizaci dalších grantových soutěží.

 

Tisková zpráva

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.