POZOR: O NOSTRIFIKACI MŮŽETE POŽÁDAT POUZE NA JEDNÉ VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLE!
Prosíme žadatele o uznání předchozího vysokoškolského vzdělání, aby primárně posílali své žádosti poštou (popř. nechávali na podatelně v přízemí budovy rektorátu) a nechodili osobně do kanceláře vyřizující nostrifikace.  Děkujeme za pochopení.

Aby se Váš proces nostrifikace zbytečně neprodlužoval, zkontrolujte prosím:

 1. Vaše žádost je kompletně vyplněná na počítači a osobně podepsána
 2. k žádosti jsou přiloženy všechny správně ověřené (viz příloha níže), příp. přeložené dokumenty
 3. přikládáte rovněž prosté kopie všech dokumentů.

Obecné informace

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují zásadně veřejné vysoké školy (soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají), v konkrétním případě ta veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program. V případě pochybností o existenci obdobného studijního programu určí příslušnost vysoké školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, anebo může rozhodnout o uznání samo.

Žadatel je povinen uhradit poplatek 3.000 Kč za úkony spojené s řízením. Případné bankovní poplatky hradí žadatel. Je tedy třeba zajistit, aby ČZU obdržela přesnou častku 3.000 Kč. Informace a podklady k platbě obdržíte emailem spolu s potvrzením o přijetí žádosti. Počkejte tedy s platbou na vyzvaní.

Informace k jednotlivým smlouvám/dohodám o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech naleznete zde.

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodne rektor ČZU ve lhůtách, které stanoví obecný předpis o správním řízení, tj. do 30 dnů od doručení, ve složitějších případech do 60 dnů.

 

Povinné náležitosti ŽÁDOSTI

 • úředně ověřená kopie diplomu nebo obdobného dokladu o řádném ukončení vysokoškolského studia vydaného zahraniční vysokou školou,
 • úředně ověřená kopie dodatku k diplomu nebo výpis vykonaných zkoušek,
 • v případě navazujícího studijního programu (př. magisterský studijní program navazující na bakalářský), je třeba předkládat oba stupně vzdělání,
 • úředně ověřené překlady jsou požadovány u všech dokladů, jejichž originály nejsou vydány v češtině, angličtině nebo slovenštině, a tudíž musí být úředně přeloženy do češtiny nebo angličtiny; překlad musí vyhotovit registrovaný soudní překladatel, který překlad spojí s úředně ověřenou kopií originálu
 • kopie pasu nebo občanského průkazu
 • písemnou plnou moc osobně podepsanou oběma stranami, žádá-li jiná osoba než absolvent,
 • oddací list nebo rozsudek o rozvodu v případě změny jména oproti jménu na studijních dokumentech,
 • v některých případech můžeme dodatečně vyžadovat doklad o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých školách a o náplni vysokoškolského studia v zahraničí (osvědčení o akreditaci vysoké školy, osvědčení/licence o akreditaci studijního programu/oboru)
 • Všechny přílohy se odevzdávají ve dvou vyhotoveních (jako druhé vyhotovení přiložte pouze prosté kopie, které budou po skončení procesu skartovány). 

Kontakty

Uznání bakalářského a magisterského stupně studia

Žádosti vyřizuje
Mgr. Petra Čiháková - cihakovap@rektorat.czu.cz

Adresa pro doručování
Česká zemědělská univerzita v Praze
Studijní oddělení rektorátu
Kamýcká 129
165 00 Praha aa– Suchdol
Uznání doktorského stupně studia

Žádosti vyřizuje
Ing. Ladislava Prázová, MBA - prazova@rektorat.czu.cz

Adresa pro doručování
Česká zemědělská univerzita v Praze
Oddělení pro vědu a výzkum rektorátu
Kamýcká 129
165 00 Praha a– Suchdol

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.