POZOR: O NOSTRIFIKACI MŮŽETE POŽÁDAT POUZE NA JEDNÉ VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLE!
Prosíme žadatele o uznání předchozího vysokoškolského vzdělání, aby primárně posílali své žádosti poštou (popř. nechávali na podatelně v přízemí budovy rektorátu) a nechodili osobně do kanceláře vyřizující nostrifikace.  Děkujeme za pochopení.

Aby se Váš proces nostrifikace zbytečně neprodlužoval, zkontrolujte prosím:

 1. Vaše žádost je kompletně vyplněná na počítači a osobně podepsána
 2. k žádosti jsou přiloženy všechny správně ověřené (viz příloha níže), příp. přeložené dokumenty
 3. přikládáte rovněž prosté kopie všech dokumentů.

Obecné informace

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují zásadně veřejné vysoké školy (soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají), v konkrétním případě ta veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program. V případě pochybností o existenci obdobného studijního programu určí příslušnost vysoké školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, anebo může rozhodnout o uznání samo.

Žadatel je povinen uhradit poplatek 3.000 Kč za úkony spojené s řízením. Případné bankovní poplatky hradí žadatel. Je tedy třeba zajistit, aby ČZU obdržela přesnou častku 3.000 Kč. Informace a podklady k platbě obdržíte emailem spolu s potvrzením o přijetí žádosti. Počkejte tedy s platbou na vyzvaní.

Žadatelé, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, kteří se prokáží platným vylepeným štítkem v cestovním pase, jsou osvobozeni od poplatku za úkony spojené s uznáním zahraničního vysokoškolského vzdělání. Tito žadatelé předkládají prostou kopii dokumentu o dočasné ochraně, na které je uvedeno “Kopie se shoduje s originálem”, vlastnoruční podpis a datum.

Informace k jednotlivým smlouvám/dohodám o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech naleznete zde.

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodne rektor ČZU ve lhůtách, které stanoví obecný předpis o správním řízení, tj. do 30 dnů od doručení, ve složitějších případech do 60 dnů.

 

Požadované dokumenty

Z důvodu zvýšeného výskytu padělků od 1.4.2024 ČZU nepřijímá žádné dokumenty k procesu nostrifikace a interní evaluace, které nejsou opatřeny originálním superlegalizačním štítkem nebo apostilou (formy úředního ověření zde). V případě, že příslušný úřad dává štítky pouze na originál dokumentu, žadatel musí tento originál doložit spolu s jeho kompletní prostou kopií. Originál dokumentu je po dokončení procesu žadateli vrácen:

 1. Osobní vyzvednutí na studijním oddělení příslušné fakulty po zápisu do studia.
  NEBO
 2. Zaslání zpět do země původu – pouze v případě, pokud se žadatel do České republiky nedostane (náklady hradí žadatel)!
 • Na počítači kompletně vyplněná žádost + prostá kopie
 • Úředně ověřená kopie diplomu nebo obdobného dokladu o řádném ukončení vysokoškolského studia vydaného zahraniční vysokou školou + prostá kopie (formy úředního ověření zde)
 • Úředně ověřená kopie dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek + prostá kopie (formy úředního ověření zde)
 • V případě navazujícího studijního programu (př. magisterský studijní program navazující na bakalářský), je třeba předkládat oba stupně vzdělání + prosté kopie
 • Úředně ověřené překlady jsou požadovány u všech dokladů, jejichž originály nejsou vydány v češtině, angličtině nebo slovenštině, a tudíž musí být úředně přeloženy do češtiny nebo angličtiny registrovaným soudním překladatelem nebo zastupitelským úřadem ČR v zahraničí. Překlad musí být úředně spojen s ověřenou kopií originálu. Pokud jsou dokumenty vydány bilingvně a jedním z jazyků je angličtina, není nutné dokumenty překládat.
 • Kopie cestovního pasu, u občanů ČR kopie OP.
 • Písemnou plnou moc podepsanou oběma stranami, žádá-li jiná osoba než absolvent. Doporučujeme v žádosti nebo v plné moci uvést telefonický a emailový kontakt na zmocněnce.
 • Oddací list, rozsudek o rozvodu, popř. jiný dokument v případě změny jména oproti jménu na studijních dokumentech. Jméno uvedené na studijních dokumentech musí být shodné se jménem v cestovním pase.    
 • V některých případech můžeme dodatečně vyžadovat doklad o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých školách a o náplni vysokoškolského studia v zahraničí (osvědčení o akreditaci vysoké školy, osvědčení/licence o akreditaci studijního programu/oboru)
 • Prosté kopie jsou po skončení procesu skartovány. 

Kontakty

Uznání bakalářského a magisterského stupně studia

Žádosti vyřizuje
Mgr. Petra Čiháková - cihakovap@rektorat.czu.cz

Adresa pro doručování
Česká zemědělská univerzita v Praze
Studijní oddělení rektorátu
Kamýcká 129
165 00 Praha aa– Suchdol
Uznání doktorského stupně studia

Žádosti vyřizuje
Ing. Ladislava Prázová, MBA - prazova@rektorat.czu.cz

Adresa pro doručování
Česká zemědělská univerzita v Praze
Oddělení pro vědu a výzkum rektorátu
Kamýcká 129
165 00 Praha a– Suchdol

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.