Interní evaluace zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení

Interní evaluace je poslední fází přijímacího řízení, je tedy pouze pro studenty, kteří již byli přijati na některou z fakult ČZU. Interní evaluace není nostrifikace.

Prosíme žadatele o uznání předchozího vzdělání, aby primárně posílali své žádosti poštou (popř. nechávali na podatelně v přízemí budovy rektorátu) a nechodili osobně do kanceláře vyřizující interní evaluace.  Děkujeme za pochopení.

Vážený budoucí studente,

Česká zemědělská univerzita v Praze obdržela institucionální akreditaci v několika oblastech vzdělávání. Proto je ČZU nyní oprávněna posuzovat sekundární (středoškolské) a terciární (univerzitní) vzdělání v rámci přijímacího řízení jednodušším způsobem, který je popsán níže. 

Možná jste slyšeli o úředním uznávání zahraničních diplomů a kvalifikace známém jako “nostrifikace”. Úřední uznávání je existující alternativou ke zde popsanému posuzování realizovaném v rámci přijímacího řízení a pokud jste předložili svůj diplom/certifikát k úřednímu uznávání nebo jste již obdrželi úřední rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikace), nemusíte dokumenty předkládat znovu k posouzení v níže uvedeném řízení. Nostrifikace není interní evaluace !

PROČ MUSÍME NECHAT POSOUDIT ZAHRANIČNÍ SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ VZDĚLÁNÍ?

Český zákon o vysokých školách stanovuje požadavky a podmínky pro přijetí do terciárního vzdělání a také specifikuje postup posuzování zahraničního vzdělání. Z toho důvodu Vás nemůžeme přijmout ke studiu na ČZU bez tohoto posouzení. Věříme, že oceníte, že toto posuzování v rámci přijímacího řízení je jednodušší, přívětivější a také výrazně levnější než úřední uznávání.

Měli byste mít na vědomí následující:
 • Posuzování popsané na této stránce platí pouze pro přijímací řízení do studijních programů ČZU.
 • Neobdržíte žádné samostatné rozhodnutí či certifikát týkající se posouzení zahraničního vzdělání, výsledek slouží pouze jako podklad pro vydání rozhodnutí o přijetí do studia.
 • Informace na této stránce jsou cílené pro uchazeče již vybrané přijímacími komisemi fakult či institutem ČZU. Jedná se tedy o fázi, kdy jste navrženi k přijetí, ale poslední věcí, která chybí k vydání rozhodnutí, je právě uznání zahraničního vzdělání.

 

Kdo je oprávněný předložit přihlášku k posouzení zahraničního vzdělání?

Žadatel o studium, který splnil přijímací zkoušku či byl vybrán přijímací komisí pro studium na ČZU. To znamená, že musíte splnit veškeré podmínky a požadavky přijímacího řízení ke studiu na ČZU, abyste byl oprávněn ke zde popsanému zjednodušenému posouzení v rámci přijímacího řízení.

Oprávněný uchazeč o bakalářské studium:

 • uchazeč se středoškolským vzděláním dosaženým absolvováním středoškolského studia na zahraniční instituci poskytující střední vzdělávání; uchazeči přijatí do bakalářských studijních programů musí vždy předložit doklady prokazující středoškolské vzdělání (i kdyby se v době žádosti jednalo o absolventa vysokoškolského vzdělání a měl bakalářský či vyšší diplom, musí předložit doklady o středním vzdělání);

 

Oprávněný uchazeč o magisterské studium:

 • uchazeč s vysokoškolským vzděláním dosaženým absolvováním vysokoškolského studia na zahraniční vzdělávací instituci (absolventi bakalářského a magisterského studia či jejich obdoby);

 

Oprávněný uchazeč o doktorské studium:

 • uchazeč s vysokoškolským vzděláním dosaženým absolvováním vysokoškolského studia na zahraniční vzdělávací instituci (pouze absolventi magisterského studia či jeho obdoby);

 

JAK POSUZOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ PROBÍHÁ?

Ze všeho nejdříve, po úhradě administrativního poplatku, pověření úředníci ČZU zkontrolují pravost dokumentů a zda splňují veškeré požadavky, které naleznete níže na této stránce. Pokud je formální kontrola dokumentů hotová a není o doložených dokumentech žádných pochyb, ověříme, zdali instituce, která vydala Vaše dokumenty, existuje a je oprávněná k poskytování vzdělání, jež jste zde získali.

Základní princip není komplikovaný, příslušné oddělení posoudí, zda je Vámi získané zahraniční vzdělání dostačující k pokračování Vašeho vzdělání na univerzitní úrovni a zda obsah a rozsah Vašeho předcházejícího vzdělání splňuje základní požadavky. Pokud má příslušné oddělení ČZU pochyby ohledně dostatečnosti úrovně, rozsahu a obsahu předchozího zahraničního vzdělání, může Vás požádat o prokázání vzdělání způsobem uvedeným v § 48 odstavci 4 písm. a) zákona o vysokých školách (to znamená, že můžete být požádáni, abyste zažádali o úřední uznávání/nostrifikaci, která se řídí podle jiných pravidel posuzování). V případě, že ani poté neuspějete v získání rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikace), nemůžete být přijati k žádanému studiu na ČZU.

 

JE POTŘEBA ZA POSOUZENÍ MÉHO ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ NĚCO ZAPLATIT?

 

Ano, český zákon stanovuje poplatek za posouzení zahraničního vzdělání. V akademickém roce 2022/2023 Vám bude účtováno 870 Kč (přibližně 34 eur). O instrukcích k platbě budete informováni po odeslání žádosti příslušnému oddělení.  Poplatek je nevratný.

 

JAK BYCH MĚL POSTUPOVAT A CO BYCH MĚL PŘEDLOŽIT?

1) K evaluaci budu předkládat dokumenty o svém středoškolském (sekundárním) vzdělání:

1. Musíte předložit Vaše středoškolské vysvědčení/certifikát či jeho obdobu. Nepotřebujeme originální dokument, ale jeho úředně či notářsky ověřenou kopii. Podrobnosti k ověření pravosti viz níže.

2. Vysvědčení/certifikát Vás musí opravňovat k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu v zemi, ve které jste uskutečňovali sekundární vzdělávání. Např. jste absolvovali střední školu v Indonésii a nyní jste oprávněn se hlásit k bakalářskému studiu na univerzitě v Indonésii.

3. Musíte předložit přehled Vašich studijních výsledků, obvykle ve formě výpisu výsledků ze studia či dodatku k diplomu. Potřebujeme seznam předmětů, které jste splnil/a během Vašeho studia a známek, které jste obdržel/a, a to za poslední dva roky středoškolského studia. Tento doklad musí být také předložen ve formě ověřené kopie s potřebným ověřením (např. notářem), originál není vyžadován.

4. Potvrzení od střední školy: Vaše střední škola nebo ministerstvo školství potvrdí, že vaše závěrečné maturitní vysvědčení bylo získáno ukončením studia ve středoškolském studijním programu na zahraniční střední škole, v souladu s právními předpisy zahraničního státu. Dále potvrzuje, že ukončení tohoto studia opravňuje jeho absolventa ke studiu v bakalářském programu ve Vaší zemi nebo v cizině. Dále potvrzuje, že škola je k poskytování středoškolského vzdělávání akreditována vyšší autoritou (město, kraj, stát apod.), stanoví, zda jde o školu soukromou nebo s veřejnoprávním zřizovatelem. Potvrzení může mít formu dopisu od střední školy nebo ministerstva (razítko, podpis).

2) K evaluaci budu předkládat dokumenty o svém vysokoškolském (terciárním) vzdělání:

1. Musíte předložit Váš diplom (bakalářský nebo magisterský diplom) či jeho obdobu. Nepotřebujeme originální doklad, ale jeho úředně či notářsky ověřenou kopii. Podrobnosti k ověření pravosti viz níže.

2. Pokud se hlásíte na magisterský studijní program na ČZU, Váš bakalářský či magisterský diplom/certifikát Vás musí opravňovat ke studiu magisterského studijního programu ve státě, ve kterém jste obdržel Vaše bakalářské či magisterské vzdělání. Např. jste získal titul bakaláře v Kazachstánu a se svým bakalářským titulem jste nyní oprávněn k přístupu ke studiu v magisterském programu v Kazachstánu.

3. Musíte předložit přehled Vašich studijních výsledků, obvykle ve formě výpisu výsledků ze studia či dodatku k diplomu. Potřebujeme seznam předmětů, které jste splnil během Vašeho studia a známek, které jste obdržel. Tento doklad musí být také předložen ve formě ověřené kopie s potřebným ověřením, originál není vyžadován.

4. Pokud se hlásíte na doktorský studijní program na ČZU, požadavky jsou podobné, ale musíte předložit Váš magisterský diplom a výpis výsledků ze studia (či jeho obdobu) k posouzení.

 

 

OVĚŘENÍ DOKLADŮ JE ZÁKONNÝM POŽADAVKEM A EXISTUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ MOŽNOSTI:

 • Vaše doklady mohou být uznány bez ověření na základě mezinárodních smluv mezi vládou ČR a země, která dokumenty vydala, a proto je nemusíte ověřovat Apostilou či superlegalizací.
 • Můžete využít zjednodušeného ověření Apostilou, když stát, ve kterém byly Vaše doklady vydány, podepsal Haagskou úmluvu (pro podrobnosti navštivte: https://en.wikipedia.org/wiki/Apostille_Convention).
 • Ani jedna z výše uvedených možností neplatí - nemáte jinou možnost než předložit vaše doklady místnímu ministerstvu zahraničních věcí a poté také místně příslušnému velvyslanectví České republiky. Toto dvojité ověření se nazývá superlegalizace a doklad bude opatřen vyšší ověřovací (superlegalizační) doložkou.

 

DŮLEŽITÉ: Úředně ověřené překlady jsou požadovány u všech dokladů, jejichž originály nejsou vydány v češtině, angličtině a slovenštině, a tudíž musí být úředně přeloženy do češtiny nebo angličtiny. Stránky s překladem musí být spojeny s ověřenými kopiemi dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který činí nemožným dodatečně vyměnit či nahradit stránky s překladem.

DŮLEŽITÉ: Když posíláte dokumenty k evaluaci, budou přijaty pouze v tomto případě:

 • Každá stránka ověřené kopie obsahuje razítko notáře.
 • Stránky ověřených kopií jsou spojeny dohromady tak, že je nelze odstranit nebo vyměnit, na poslední straně je razítko notáře.
 • Ověřené kopie spojené pouze sponkou nebo sešívačkou, aniž by vždy obsahovaly razítko notáře nemohou být přijaty.

Vzhledem k tomu, že je ověřování pravosti nejsložitější částí posuzování Vaše zahraničního vzdělání, doporučujeme, abyste naskenovali či vyfotili všechny Vaše ověřené doklady, které máte v úmyslu předložit (poslat ČZU poštou) a požádali o předběžné schválení emailem. Může to ušetřit Váš čas i peníze.

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSOUZENÍ VZDĚLÁNÍ

Na konci tento stránky naleznete přihlašovací formulář potřebný k posuzování. Prosím, vyplňte všechny náležitosti na PC a podepište jej, naskenujte a předložte emailem či poštou. K žádosti přiložte prostou kopii Vašeho pasu.

 

KOMU PŘEDLOŽIT (zaslat) NOTÁŘSKY OVĚŘENÉ KOPIE DOKLADŮ JIŽ S OVĚŘENÍM PRAVOSTI, je-li vyžadováno?

Doklady předběžně schválené příslušným oddělením zasílejte na níže uvedené adresy. Žádáte-li o evaluaci u přihlášky ke studiu podané na:

! ! ! ! ! Prosím dodržujte následující:

 • Provozně ekonomickou fakultu, pak je adresa podání žádosti:

ČZU v Praze, PEF, Oddělení mezinárodních vztahů - sekce posuzování, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

 • Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, pak je adresa podání žádosti:

 ČZU v Praze, FAPPZ, Oddělení mezinárodních vztahů - sekce posuzování, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

 • Technickou fakultu, pak je adresa podání žádosti: 

ČZU v Praze, TF, Oddělení mezinárodních vztahů - sekce posuzování, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

 • Ostatní fakulty a institut (tedy FŽP, FLD, FTZ a IVP), pak je adresa podání žádosti: 

ČZU v Praze, Studijní oddělení rektorátu, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

Doručení Vašich dokumentů potvrdíme emailem, jakmile je obdržíme. Prosím, důkladně si zkontrolujte všechny předkládané doklady, prosté kopie diplomů a výpisů výsledků ze studia bez notářského ověření nebudou uznány!

! ! ! ! ! Kontakty příslušných oddělení ! ! ! ! !

! ! ! ! ! Prosím dodržujte následující:

Kontakt příslušného oddělení pro fakultu/fakulty Kontaktní osoba a email
Provozně ekonomická fakulta (PEF) foreign_diploma@pef.czu.cz
Technická fakulta (TF) mareckoval@tf.czu.cz; Lucie Korečková
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) - přihlášky do ČESKY vyučovaných programů: evaluace@af.czu.cz; 
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) - přihlášky do ANGLICKY vyučovaných programů: verification@af.czu.cz
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) - přihlášky do DOKTORSKÝCH programů: PhDverification@af.czu.cz; 
Ostatní fakulty (FŽP, FLD, FTZ a IVP) foreign_diploma@rektorat.czu.cz; Petra Janků

 

Děkujeme za spolupráci a na shledanou v Praze!

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.