Interní evaluace zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení

Interní evaluace je poslední fází přijímacího řízení. Pokud nejste přijati na jednu z fakult ČZU, nelze požádat o interní evaluaci. Nostrifikace a interní evaluace jsou dva rozdílné procesy.
Pákistánská islámská republika v loňském roce přistoupila k Haagské úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin formou superlegalizace. Česká republika (spolu s některými dalšími státy) má však vůči tomuto kroku výhrady a nadále vyžaduje superlegalizaci, viz. https://www.hcch.net/. ČZU toto rozhodnutí plně respektuje, a proto studenti předkládající k nostrifikaci či interní evaluaci pákistánské studijní dokumenty musí mít vše ověřeno formou superlegalizace jako v minulosti. Děkujeme za pochopení.  

JAK MÁM POSTUPOVAT A CO MÁM DOLOŽIT?

Poté, co Vám přijde informační email s pokyny k interní evaluaci, začněte ihned s přípravou Vašich dokumentů! Mějte na paměti, že interní evaluace je komplexní proces, shromáždění potřebných dokumentů, překladů a razítek Vám zabere čas a zároveň i univerzita potřebuje dostatek času na jejich zhodnocení a vydání příslušného rozhodnutí. Nenechávejte proto evaluaci na poslední chvíli!!!

Na začátku si zkontrolujte správnost osobních údajů v informačním systému ČZU (UIS) – zkontrolujte správnost a pravopis Vašeho jména, příjmení, data narození, Vaší předešlé školy či univerzity. Nepoužívejte velká písmena (systém takové slovo neuloží).

POPLATEK ZA INTERNÍ EVALUACI

Poplatek za interní evaluaci činí 900 Kč a je nevratný. Tento poplatek je třeba zaplatit před zahájením samotného procesu evaluace. Link pro platbu poplatku Vám bude vygenerován poté, co budete přijati a nominováni fakultou, nejpozději když zašlete fotky či scany svých dokumentů na kontaktní email pro Vaši fakultu (níže jsou uvedeny kontaktní emaily pro jednotlivé fakulty).

ŽÁDOST O INTERNÍ EVALUACI A KOPIE PASU

Dále vyplňte na počítači žádost o interní evaluaci, a přidejte prostou kopii Vašeho pasu.

Dokumenty k doložení

1. Pokud jste přijati do bakalářského programu
 • Jste-li přijati k bakalářskému studiu, je třeba doložit Vaše dokumenty o studiu na střední škole. Případné vyšší studium na vysoké škole v tomto případě nedokládejte.
 • VAŠE MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ / CERTIFIKÁT - Je třeba doložit notářsky ověřenou kopii dokumentu. Dokument musí být také řádně ověřen apostilou či superlegalizací – zde uvidíte, které ověření se používá pro Vaši zemi. 
 • Od 1. 4. 2024 přijímáme pouze dokumenty, které jsou  opatřeny originálním superlegalizačním štítkem nebo apostilou, v případě, že příslušný úřad opatřuje štítky pouze originál dokumentu, žadatel musí tento originál doložit spolu s jeho kompletní prostou kopií.
 • Jak správně notářsky ověřit dokument – podívejte se do často kladených otázek - otázka č. 4
 • VÝPIS VÝSLEDKŮ STUDIA / DODATEK K DIPLOMU, notářsky ověřená kopie – seznam absolvovaných předmětů a obdržených známek za poslední dva roky středoškolského studia.
 • POTVRZENÍ ZE STŘEDNÍ ŠKOLY, kde Vaše škola potvrdí, že jste způsobilý/á pro studium bakalářského programu. Maturitní vysvědčení/ certifikát Vás musí opravňovat ke studiu v bakalářském programu v zemi, ve které jste studovali střední školu. Můžete použít náš formulář.
 • POKUD JSTE PŘIJATI NA VÍCE FAKULT ČZU, JE TŘEBA PODAT VÍCE PŘIHLÁŠEK K VNITŘNÍ EVALUACI, KE KAŽDÉ PŘIPOJTE VLASTNÍ SADU DOKUMENTŮ.
 • Studenti z Ukrajiny: Pokud jste nesložili závěrečnou zkoušku DPA (byli jste od ní osvobozeni), je třeba předložit ověřenou kopii zkoušky ZNO/NMT.
 • Cambridge Certificate, General certificate of Education apod.: O-levels není dostatečným certifikátem, není akceptován,  máte-li A-levels je třeba mít úspěšně absolvované nejméně 3 předměty. 
2. Pokud jste přijati do magisterského nebo doktorského studia
 • BAKALÁŘSKÝ NEBO MAGISTERSKÝ DIPLOM - je třeba doložit notářsky ověřenou kopii dokumentu. Dokument musí být také řádně ověřen apostilou či superlegalizací – zde uvidíte, které ověření se používá pro Vaši zemi.
 • Od 1. 4. 2024 přijímáme pouze dokumenty, které jsou  opatřeny originálním superlegalizačním štítkem nebo apostilou, v případě, že příslušný úřad opatřuje štítky pouze originál dokumentu, žadatel musí tento originál doložit spolu s jeho kompletní prostou kopií.
 • Jak správně notářsky ověřit dokument – podívejte se do často kladených otázek - otázka č. 4
 • Prozatímní diplomy či certifikáty neakceptujeme, jsou-li starší než 3 roky!
 • VÝPIS VÝSLEDKŮ STUDIA/ DODATEK K DIPLOMU, notářsky ověřená kopie - seznam absolvovaných předmětů a obdržených známek. Výpis výsledků studia vyžaduje stejné ověření jako Váš diplom.
 • Pokud jste přijat K DOKTORSKÉMU STUDIU, předkládáte magisterský diplom a jeho dodatek, také ve formě notářských kopií a ověřené apostilou či superlegalizací.
 • POKUD JSTE PŘIJATI NA VÍCE FAKULT ČZU, JE TŘEBA PODAT VÍCE PŘIHLÁŠEK K VNITŘNÍ EVALUACI, KE KAŽDÉ PŘIPOJTE VLASTNÍ SADU DOKUMENTŮ.
 • Higher National Diploma není ekvivalentem bakalářského studia, není akceptován.  

 Ověření dokumentů

 • Vaše dokumenty mohou být uznány bez ověření na základě mezinárodních mezivládních smluv, v tom případě předkládáte pouze NOTÁŘSKY OVĚŘENÉ DOKUMENTY. 
 • Ověření APOSTILOU lze využít v případě, že stát, který vydal Vaše dokumenty, podepsal Haagskou úmluvu – pro podrobnosti a příklady apostil různých zemí se podívejte zde
 • Ověření SUPERLEGALIZACÍ (superlegalizační doložka) – dokument nejdříve ověří ministerstvo zahraničních věcí Vaší země a poté Velvyslanectví České republiky v dané zemi.
 • Jakým způsobem se dokumenty vydané Vaší zemí ověřují naleznete zde
 • Vzhledem k množícím se předloženým falešným studijním dokumetům budeme s účinnosatí od 1. 4. 2024 přijímat pouze dokumenty, které jsou  opatřeny originálním superlegalizačním štítkem nebo apostilou!! V případě, že příslušný úřad opatřuje štítky pouze originál dokumentu, žadatel musí tento originál doložit spolu s jeho kompletní prostou kopií. Originál dokumentu bude po dokončení procesu žadateli vrácen, a to při osobním vyzvednutí na studijním oddělení příslušné fakulty po zápisu do studia. Zaslání do země původu je možné v případě, že se žadatel do České republiky nedostaví (náklady hradí žadatel)!

Překlady

 • Všechny dokumenty, které nejsou v českém, slovenském nebo anglickém jazyce musí být PŘELOŽENY do angličtiny či češtiny SOUDNÍM PŘEKLADATELEM.
 • Překlady může vyhotovit pouze registrovaný a autorizovaný soudní překladatel (registrace u ministerstva spravedlnosti nebo soudu). Překlady od neoficiálních, neregistrovaných překladatelů, stejně jako překladatelských agentur nepřijímáme!
 • Všechny části dokumentu musí být v angličtině či češtině, nebo přeloženy do angličtiny či češtiny- včetně notářských či překladatelských doložek, razítek apod.
 • DŮLEŽITÉ – akceptujeme pouze dokumenty, které splňují tato kritéria:
  • Stránky s překladem musí být spojeny s ověřenými kopiemi dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který činí nemožným dodatečně vyměnit či nahradit stránky s překladem.
  • Každá stránka ověřené kopie obsahuje razítko notáře nebo
  • Jsou stránky ověřených kopií spojeny dohromady tak, že je nelze odstranit nebo vyměnit, na poslední straně je razítko notáře.
  • Ověřené kopie spojené pouze sponkou nebo sešívačkou, aniž by vždy obsahovaly razítko notáře nemohou být přijaty.

Kam a jak doložit dokumenty? 

 • Nejdříve pošlete FOTKY NEBO SCANY VAŠICH OVĚŘENÝCH A PŘELOŽENÝCH DOKUMENTŮ na kontaktní emailovou adresu – podívejte se níže na seznam kontaktů.
 • Vzhledem k tomu, že posouzení správnosti ověření a překladů dokumentů je důležitou součástí evaluačního procesu, požádejte si zasláním fotek či scanů o jejich PŘEDSCHVÁLENÍ – pomůže Vám to ušetřit čas a peníze!!
 • Máte-li dokumenty předschválené prostřednictvím emailu, pošlete je na ČZU oficiální poštou /DHL apod. Evaluační proces může být dokončen pouze, pokud máme DOKUMENTY V LISTINNÉ PODOBĚ.
 • Chcete-li podat své dokumenty osobně, prosím zanechte je v PODATELNĚ v přízemí budovy rektorátu ( Po až Pá od 7 do 15h). Obálka s dokumenty musí být adresována příslušné kontaktní osobě, pak nám budou dokumenty v pořádku doručeny.
 • Abyste se vyvarovali častých chyb, přečtětě si často kladené otázky FAQ a nejčastější chyby ZDE .
 • Časová linka pro uchazeče do anglických programů - proces interní evaluace (doba trvání 2-8 týdnů, bližší informace nelze podat) - předání Vašich dokumentů na Vaši fakultu - fakulta Vás kontaktuje ohledně dalších nezbytností - vydá a zašle Dopis o přijetí - potřebujete-li víza, zahájíte vízový proces - po vyřízení všech náležitostí a formalit přijete do ČR - zápis do studia
 • Žádný z výše popsaných kroků nemůže být urychlen či přeskočen, buďte prosím připraveni, že všechny navazující procesy trvají dlouho, vyhraďte si na ně dostatek času.
 • Na dotazy ohledně přijímacího řízení a jeho náležitostí, zápisů, víz, ubytování apod. neodpovídáme - tyto dotazy směřujte na studijní oddělení fakulty, na kterou se hlásíte.

Kontakty

Provozně ekonomická fakulta
foreign_diploma@pef.czu.cz
kontaktní osoba - Nicole Kochová
ČZU v Praze – PEF
Oddělení mezinárodních vztahů - sekce posuzování
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Technická fakulta
hunady@tf.czu.cz
kontaktní osoba - Martin Huňady
ČZU v Praze s– TF
Oddělení mezinárodních vztahů - sekce posuzování
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (anglické bakalářské a magisterské programy)
verification@af.czu.cz
kontaktní osoba - Catherine Portway
ČZU v Praze – FAPPZ
Oddělení mezinárodních vztahů - sekce posuzování
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
(české bakalářské a magisterské programy)
foreign_diploma@rektorat.czu.cz
kontaktní osoba – Lenka Staňková
ČZU v Praze
Studijní oddělení rektorátu
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (PhD programy)
phdverification@af.czu.cz 
kontaktní osoba - Kateřina Makovcová

Fakulta životního prostředí (anglické bakalářské a magisterské programy)
jankup@fzp.czu.cz 

kontaktní osoba – Petra Janků
Oddělení mezinárodních vztahů - sekce posuzování
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Fakulta tropického zemědělství

Fakulta životního prostředí (české bakalářské a magisterské programy)
Fakulta lesnictví a dřevařství
Institut vzdělávání a poradenství
foreign_diploma@rektorat.czu.cz
kontaktní osoba - Lenka Staňková
ČZU v Praze
Studijní oddělení rektorátu

Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.