OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v Praze

Datum ukončení výzvy
21.12.2018
Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 

Podporované aktivity směřují k zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování prac. a rod.života u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vychází z výstupů provedeného genderového auditu (v rámci výzev 50 a 51, nebo vlastního auditu odpovídajícího standardu provedeného v posledních 3 letech).

Hlavní podporované aktivity:
1) Průběžné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu
2) Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce
3) Aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace
4  Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a slaďování prac. a soukr.života
5) Aktivity směřující k vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích
6) Vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci
7) Zavádění opatření usnadňujících zaměstnancům sladění práce s rodinným a soukr.životem
8) Zavádění opatření usnadňujících rodičům návrat z mateřské/rod. dovolené
9) Zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku)

Dopl.aktivity (náklady nesmí přesahovat 30 % přímých nákl.proj.)
10) Profesní vzděl.osob vracejících se po mateřské/rodič.dov.
11) Vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, prevenci diskriminace a možností slaďování rod. a soukr.života
12) Profesní vzdělávání zaměstnanců/kyň za účelem snížení segregace práce v podniku.

Cílovým územím je celá ČR.

Výše dotace: 1 mil. Kč – 8 mil. Kč (celková alokace 30 mil. Kč)
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100%