Prihláška ke studiu

OP ŽP: 132. výzva - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
31.10.2019
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí ČR
 

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Typy podporovaných projektů a aktivit:

  • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Příklady podporovaných projektů:

Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Cílové území: Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy

Výše dotace: celkové způsobilé výdaje projektu min. 250 tis. Kč, max. 50 mil. EUR, alokace výzvy 100 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %
Doba řešení: max. do 31. 12. 2023
Předkládání projektových žádostí: do 31. 10. 2019

English ☰ Menu