Posuzování zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení na ČZU

OZNÁMENÍ: Z vážných důvodů je proces interní evaluace pozastaven. Přijímání podkladů bude obnoveno od 3. srpna 2020. Podklady zaslané poštou či kurýrními službami jsou standardně přebírány. Děkujeme za pochopení.

 

Vážený budoucí studente,

Česká zemědělská univerzita obdržela institucionální akreditaci v několika oblastech vzdělávání. Proto je ČZU nyní oprávněna posuzovat sekundární (středoškolské) a terciární (univerzitní) vzdělání v rámci přijímacího řízení jednodušším způsobem, který je popsán níže. 

Možná jste slyšeli o úředním uznávání zahraničních diplomů známém jako “nostrifikace”. Úřední uznávání je existující alternativou ke zde popsanému posuzování realizovaném v rámci přijímacího řízení a pokud jste předložili svůj diplom/certifikát k úřednímu uznávání nebo jste již obdrželi úřední rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikace), nemusíte dokumenty předkládat znovu k posouzení.

PROČ MUSÍME NECHAT POSOUDIT ZAHRANIČNÍ SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ VZDĚLÁNÍ?

Český zákon o vysokých školách stanovuje požadavky a podmínky pro přijetí do terciárního vzdělání a také specifikuje postup posuzování zahraničního vzdělání. Z toho důvodu Vás nemůžeme přijmout ke studiu na ČZU bez tohoto posouzení. Věříme, že oceníte, že toto posuzování v rámci přijímacího řízení je jednodušší, přívětivější a také výrazně levnější než úřední uznávání.

Měli byste mít na vědomí následující:
 • Posuzování popsané na této stránce platí pouze pro přijímací řízení do studijních programů ČZU.
 • Neobdržíte žádné rozhodnutí či certifikát týkající se posouzení zahraničního vzdělání.
 • Informace na této stránce jsou cílené pro uchazeče již vybrané přijímacími komisemi fakult či institutem ČZU.

 

Kdo je oprávněný předložit přihlášku k posouzení zahraničního vzdělání?

Žadatel o studium, který splnil přijímací zkoušku či byl vybrán přijímací komisí pro studium na ČZU. To znamená, že musíte splnit veškeré podmínky a požadavky přijímacího řízení ke studiu na ČZU, abyste byl oprávněn ke zde popsanému zjednodušenému posouzení v rámci přijímacího řízení.

Oprávněný uchazeč o bakalářské studium:

 • uchazeč se středoškolským vzděláním dosaženým absolvováním středoškolského studia na zahraniční instituci poskytující střední vzdělávání;

 

Oprávněný uchazeč o magisterské studium:

 • uchazeč s vysokoškolským vzděláním dosaženým absolvováním vysokoškolského studia na zahraniční vzdělávací instituci (absolventi bakalářského a magisterského studia či jejich obdoby);

 

Oprávněný uchazeč o doktorské studium:

 • uchazeč s vysokoškolským vzděláním dosaženým absolvováním vysokoškolského studia na zahraniční vzdělávací instituci (pouze absolventi magisterského studia či jeho obdoby);

 

Jak posuzování zahraničního vzdělání probíhá?

Ze všeho nejdříve pověření úředníci ČZU zkontrolují pravost dokumentů a zda splňují veškeré požadavky, které naleznete níže na této stránce. Pokud je formální kontrola dokumentů hotová a není o doložených dokumentech žádných pochyb, ověříme, zdali instituce, která vydala Vaše dokumenty, existuje a je oprávněná k poskytování vzdělání, jež jste zde získali. Tento krok je obvykle řešen jinak pro sekundární a jinak pro terciární vzdělání, ale v zásadě spoléháme na informace poskytnuté ministerstvem školství jednotlivých zemí.

Základní princip není komplikovaný, studijní oddělení rektorátu ČZU (SOR) posoudí, zda je Vámi získané zahraniční vzdělání dostačující k pokračování Vašeho vzdělání na univerzitní úrovni a zda obsah a rozsah Vašeho předcházejícího vzdělání splňuje základní požadavky. Pokud má SOR pochyby ohledně dostatečnosti úrovně, rozsahu a obsahu předchozího zahraničního vzdělání, může Vás požádat o prokázání vzdělání způsobem uvedeným v § 48 odstavci 4 písm. a) zákona o vysokých školách (to znamená, že můžete být požádáni, abyste zažádali o úřední uznávání/nostrifikaci, která se řídí podle jiných pravidel posuzování). V případě, že ani poté neuspějete v získání rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikace), nemůžete být přijati k žádanému studiu na ČZU.

 

Je potřeba za posouzení mého zahraničního vzdělání něco zaplatit?

Ano, český zákon stanovuje poplatek za posouzení zahraničního vzdělání. Bude Vám účtováno 700 Kč (přibližně 28 eur). O instrukcích k platbě budete informováni později. Poplatek je nevratný.

Jak bych měl postupovat a co bych měl předložit?

1) Předložím své středoškolské (sekundární) vzdělání k posouzení:

 1. Musíte předložit Vaše středoškolské vysvědčení/certifikát či jeho obdobu. Nepotřebujeme originální dokument, ale jeho úředně či notářsky ověřenou kopii. Podrobnosti k ověření pravosti viz níže. 
 1. Vysvědčení/certifikát Vás musí opravňovat k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu v zemi, ve které jste uskutečňovali sekundární vzdělávání. Např. jste absolvovali střední školu v Indonésii a nyní jste oprávněn se hlásit k bakalářskému studiu na univerzitě v Indonésii.
 2. Musíte předložit přehled Vašich studijních výsledků, obvykle ve formě výpisu výsledků ze studia či dodatku k diplomu. Potřebujeme seznam předmětů, které jste splnil/a během Vašeho studia a známek, které jste obdržel/a. Takový dokument také obvykle obsahuje počet odučených hodin daného předmětu za týden či podobné informace. Tento doklad musí být také předložen ve formě ověřené kopie s potřebným ověřením, originál není vyžadován.
 3. Prohlášení (zahraniční střední škola či ministerstvo školství prohlašuje, že diplom/certifikát byl obdržen absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů tohoto zahraničního státu a opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském programu). Prohlášení může mít formu dopisu podepsaného příslušnou autoritou.

 

2) Předložím své vysokoškolské (terciární) vzdělání k posouzení:

 1. Musíte předložit Váš diplom (bakalářský nebo magisterský diplom) či jeho obdobu. Nepotřebujeme originální doklad, ale jeho úředně či notářsky ověřenou kopii. Podrobnosti k ověření pravosti viz níže.
 2. Pokud se hlásíte na magisterský studijní program na ČZU, Váš bakalářský či magisterský diplom/certifikát Vás musí opravňovat ke studiu magisterského studijního programu ve státě, ve kterém jste obdržel/a Vaše bakalářské či magisterské vzdělání. Např. jste získal/a titul bakaláře v Kazachstánu a se svým bakalářským titulem jste nyní oprávněn/a k přístupu ke studiu v magisterském programu v Kazachstánu.
 3. Musíte předložit přehled Vašich studijních výsledků, obvykle ve formě výpisu výsledků ze studia či dodatku k diplomu. Potřebujeme seznam předmětů, které jste splnil/a během Vašeho studia a známek, které jste obdržel/a. Tento doklad musí být také předložen ve formě ověřené kopie s potřebným ověřením, originál není vyžadován.
 4. Pokud se hlásíte na doktorský studijní program na ČZU, požadavky jsou podobné, ale musíte předložit Váš magisterský diplom a výpis výsledků ze studia (či jeho obdobu) k posouzení.

 

Poznámka k originálům a ověřeným kopiím: Pokud jsou již Vaše doklady ověřené a jste přítomni v České republice, můžete také předložit originální doklady pověřenému úředníku ČZU a ČZU poté udělá ověřené kopie pro interní účely posuzování a předložené originály Vám ihned vrátí.

 

OVĚŘENÍ DOKLADŮ je zákonným požadavkem a existují následující možnosti:

 • Vaše doklady mohou být uznány bez ověření na základě mezinárodních smluv, a proto je nemusíte ověřovat Apostilou či superlegalizací.
 • Můžete využít zjednodušeného ověření Apostilou, když stát, ve kterém byly Vaše doklady vydány, podepsal Haagskou úmluvu (pro podrobnosti navštivte: https://en.wikipedia.org/wiki/Apostille_Convention).
 • Nemáte jinou možnost než předložit vaše doklady místnímu ministerstvu zahraničních věcí a poté také místně příslušnému velvyslanectví České republiky. Toto dvojité ověření se nazývá superlegalizace.

 

DŮLEŽITÉ: Úředně ověřené překlady jsou požadovány u všech dokladů, jehož originály nejsou vydány v češtině, angličtině a slovenštině, a tudíž musí být úředně přeloženy do češtiny či angličtiny. Stránky s překladem musí být spojeny s ověřenými kopiemi dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který činí nemožným dodatečně vyměnit či nahradit stránky s překladem.

 

Vzhledem k tomu, že je ověřování pravosti nejsložitější částí posuzování Vaše zahraničního vzdělání, doporučujeme, abyste naskenovali či vyfotili všechny Vaše ověřené doklady, které máte v úmyslu předložit (poslat ČZU poštou) a požádali o předběžné schválení emailem. Může to ušetřit Váš čas i peníze.

Kontaktní emaily:

 

Formulář žádosti o posouzení vzdělání

Na konci tento stránky naleznete přihlašovací formulář potřebný k posuzování. Prosím, vyplňte všechny náležitosti, podepište jej, naskenujte a předložte emailem.

 

Komu předložit notářsky ověřené kopie dokladů již s ověřením pravosti?

Doklady předběžně schválené Oddělením mezinárodních vztahů ČZU, prosím, posílejte doporučeně poštou na následující adresu:

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

Oddělení mezinárodních vztahů – sekce posuzování

Kamýcká 129, 165 00 Praha Suchdol

Česká republika

 

Doručení Vašich dokumentů potvrdíme, jakmile je obdržíme. Prosím, důkladně si zkontrolujte všechny předkládané doklady, prosté kopie diplomů a výpisů výsledků ze studia bez notářského ověření nebudou uznány!

 

Otázky?

Prosím, neváhejte nás kontaktovat, můžete nám zaslat email na adresu, ze které jste obdrželi odkaz na tuto stránku.

Ing. Radka Kalousová (Credential Specialist for Faculty of Tropical AgriSciences)

Ing. Adam Vacek (Credential Specialists for Faculty of Economics and Management)

Ing. Jitka Malaťáková (Credential Specialists for Faculty of Agrobiology, Food and Natural Sciences - česky vyučované studijní programy)

Bc. Volha Rakava (Credential Specialists)

 

Děkujeme za spolupráci a na shledanou v Praze!

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu