Mobility: Společné česko-polské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
18.06.2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů v rámci aktivity Mobility s dobou řešení 2020-2021.

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to institucionální podporou formou dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu na základě žádosti uchazeče o poskytnutí dotace, kterou je předložený kompletní návrh projektu.

Přijímají se žádosti společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021 ze všech oblastí základního výzkumu.

V rámci MOBILITY budou podporovány:

  • krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
  • dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele/člena řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

Výše podpory: max. 100 000 Kč/rok/jeden projekt, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení
Celková alokace výzvy: 3 000 000 Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích:  
max. 100  %  způsobilých  nákladů  u  základního  výzkumu, 50  %  u  průmyslového  výzkumu, 25  %  u  experimentálního  vývoje, zvýšení míry podpory ovlivňuje např. spolupráce s podniky či veřejné šíření výsledků, podrobněji v nařízení zde.
Doba řešení:  2 roky, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
Předkládání projektových žádostí: od 18. 4. 2019 do 18. 6. 2019 (interní termín pro ČZU je stanoven na 14. 6. 2019)

Více informací na intranet.czu.cz v sekci Věda, výzkum a projekty nebo stránkách výzvy.

English ☰ Menu