Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Aplikace – Výzva VII

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
15.01.2020
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podporovanými aktivitami jsou:
- realizace průmyslového a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určitě kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
Žadatelem mohou být podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí.
Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Výše dotace: 1 mil. Kč – 80 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 70 % ze ZV (průmyslový výzkum), 45 % (experimentální vývoj)
Doba řešení: do 31. 12. 2022
Předkládání projektových žádostí: od 16. 10. 2019 dp 15. 1. 2020

English ☰ Menu