Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách

Název oblasti: Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách

Rozpočet projektu Celkem/INV/NEI v Kč: 582 000 / 0 / 582 000

Doba řešení: 1.1.2021 – 31.12.2021

Gestor: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

 

Zmapování stavu virtuálních mobilit na ČZU (s reflexí období pandemie COVID-19) – dílčí zpráva

  1. a) Účast na odborných diskusních blocích a workshopech pro zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit, pro analýzy nezbytných podkladů pro virtuální mobility a pro přípravu konceptu virtuálních mobilit na ČZU (tzv. co-creation východisek pro rozvoj virtuálních mobilit. Naplňování výstupů: Během řešení projektu proběhly 4 workshopy různých platforem projektu (koordinátorů, prorektorů, vývojářů) a jedna společná konference na závěr projektu. Komunikace, s výjimkou závěrečné společné konference se uskutečnila přes MS Teams, kde jsou podklady z jednání k dispozici. Na setkáních byly diskutovány jednotlivé vznikající výstupy z projektu a byly připomínkovány podklady pro vznik nových výstupů. Zmíněné aktivity přispěly k přípravě analýzy o stavu virtuálních mobilit na ČZU.
  2. b) Vypracování dílčí analýzy za ČZU o současném stavu virtuálních mobilit na ČZU, která bude reflektovat zkušenosti získané v období pandemie COVID-19. Naplňování výstupů: postupně byly zjišťovány typy virtuálních mobilit na ČZU (často docházelo k záměně on-line vzdělávání a virtuálních mobilit). Je evidentní, že studentky a studenti preferují fyzické moblit. Virtuální mobility vidí jako doplněk k těm prvně uvedeným a jako mající přípravný charakter pro další vzdělávání nebo charakter simulační či doplňující neexistující možnosti na ČZU. Virtuální mobility postrádají především aspekt přímé sociální interakce a žití v místní kultuře jiné lokality. Stav virtuálních mobilit byl na ČZU zpracován ve formě dílčí zprávy, která využila výstupy z dalších cílů projektů. Výsledky analýzy budou zapracovány do Strategie internacionalizace ČZU, která bude připravena v roce 2022.
  3. c) Sdílení dobré praxe (návštěva zahraničních partnerů /příp. on-line setkání podle pandemické situace a existujících opatření/, důraz bude kladen na partnery v rámci mezinárodních sítí univerzit, do kterých je ČZU zapojena), podílení se na vypracování návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní úrovni. Propojení těchto aktivity s výstupem v aktivitě 1 umožní utvořit aktualizovaný koncept virtuálních mobilit na ČZU, který bude možno zakomponovat do strategických dokumentů univerzity. Naplňování výstupů: sdílení příkladů dobré praxe umožnily workshopy a setkání zmíněná v cíli 1. ČZU také zorganizovala vlastní síť zahraničních univerzit, s nimiž ve druhé polovině roku 2021 diskutovala o příkladech dobré praxe ve virtuálních mobilitách ve vazbě na pandemii COVID-19. Tato síť získala i projekt Erasmus+ (KA2: strategické partnerství) věnovaný přípravě virtuálních mobilit mezi zúčastněnými univerzitami v mezinárodní síti. Byly realizovány i fyzické výjezdy, a to na univerzity, s nimiž byly realizovány virtuální mobility. Příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí ukázaly potenciál být využity při rozvoji internacionailzace ČZU (např. potřeba odpovídající technické infrastruktury, řešení sociálních kontaktů atd)

 

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na ČZU (analýza vnitřních předpisů na ČZU a jejich kompatibility s pojetím a principy virtuálních mobilit)

Vypracování dílčí analýzy za ČZU vztažené k jejím existujícím vnitřním předpisům a dalším dokumentům relevantním pro virtuální mobility. Analýza bude prováděna s ohledem na kompatibilitu těchto dokumentů s pojetím virtuálních mobilit. Naplňování výstupů: Na podzim 2021 proběhla analýza vnitřních předpisů univerzity z hlediska jejich využití  pro organizaci virtuálních mobilit. Na základě auditu progrmu Eramsmus na ČZU budou tyto předpisy zapracovány do nových dokumentů, které výsledky auditu požadují. Předpisy ohledně virtuáních mobilit tak budou plně v souladu s předpisy ohledně mobilit obecně. Existuje analýza předpisů spojených s virtuálními mobilitami a je zabudovávána do systému interních předpisů ČZU, tak aby bylo dosaženo vzájemné kompatibility.

 

Dílčí analýza atraktivity / studentského zájmu o virtuální mobility (příp. o jaké typy) na ČZU mezi českými i zahraničními studenty

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility na úrovni ČZU. S využitím Q-metody utvoření typů studentů z hlediska jejich zájmu o virtuální mobility (pro přípravu nástroje /charakteristika existujícího diskursu v nejčastěji používaných slovních spojeních/ použitého pro Q-metodu budou využity výstupy z aktivit 1, 2 a 4. Naplňování výstupů: Před průzkumem s použitím Q metody se ČZU účastnila na kvantitativním dotazovacím výzkumu prováděném na všech participujících vysokých školách (výzkum koordinovala Univerzita Ostrava). Na přípravě dotazovacího nástroje pro toto šetření mezi zúčastněnými univerzitami se ČZU podílela. Šetření se zúčasnilo 804 studentek a studentů ČZU (12 % ze všech studentů a druhý nejvyšší počet po UK) a výsledky naznačují, že zájem o virtuální mobility by mohlo mít do 40 % studentek a studentů. Nástroj Q metody byl použit na podzim 2021 na základě výsledků fokusních skupin, a výsledků analýz vnitnřích předpisů a zhodnocení stavu s mobilitami v době pandemie (výsledky dotazníkového šetření). Q metoda umožnila určit typy studentek a studentů a pracovnic a pracovníků z pohledu jejich vztahu k virtuálním mobilitám. Na ČZU je znám zájem o virtuální mobility (včetně typologie možných zájemců/těch bez zájmu). Na tomto základě bude možné rozvíjet alternativní formy mobility o oslovovat příslušné zájemce/zájemkyně

 

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit za ČZU a oblastí podporujících virtuální mobility na ČZU (analýza faktorů bránících a podporujících virtuální mobility)

Vytvoření fokusních skupin na úrovni ČZU pro zjištění problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování studie z těchto setkání ukazující na problematické (ale i podporující) oblastí. I s využitím fokusních skupin, šetření prostřednictvím Q-metody, analýzy vnitřních dokumentů a „inventurnímu“ průzkum situace v oblasti virtuálních mobility na ČZU (dotazníkové šetření - viz bod 3) bude vytvořena studie o faktorech bránících či podporujících virtuální mobility na ČZU.                                                                                                                                                                                                              Naplňování výstupů: Byly připraveny a realizovány 3 fokusní skupiny (jedna se studenty a studentkami, kteří se virtuálních mobilit účastnili, druhá s těmi, kteří se neúčastnili, a třetí byla s pracovnicemi a pracovníky ČZU. Každá skupina trvala mezi 90 minutami až 2 hodinami. Výsledky byly zparovány do zprávy. Byly identifikovány problémy virtuálních mobilit, jejich souvislosti a byly představeny možnosti jejich řešení. Ty budou využity při rozvoji internacionalizace.  

 

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na ČZU na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

  • - výstup 1a), c)

 

Vyjádření komise: Aktivity CRP projektu byly realizovány v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

                                              

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.