Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku

Název oblasti: Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku

Rozpočet projektu Celkem/INV/NEI v Kč: 700 000 / 0 / 700 000

Doba řešení: 1.1.2021 – 31.12.2021

Gestor: doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

 

Komparativní analýza dosavadních zkušeností ČZU s různými formami výuky (zejména formami na dálku) v rámci struktury studijních programů v kontextu zajišťování kvality vzdělávací činnosti (kurikulum, personální zajištění, zázemí a podmínky studia), popis specifikací ČZU v návaznosti na uskutečňované oblasti vzdělávání

ČZU se účastnila komparativní analýzy v rámci společné sítě partnerských vysokých škol prostřednictvím zapojení jednotlivých fakult do konkrétních zpětnovazebních mechanismů projektu. Tyto fakulty prezentovaly rozdílná oborová zaměření, která jsou typická pro prostředí ČZU a odrážejí se v jednotlivých oblastech vzdělávání, ve kterých jsou uskutečňovány studijní programy na CZU. Sdílení zkušeností a analýz probíhalo skrz v projektu nastavené platformy a společné diskuse.

 

Návrh jednotné terminologie pro popis a definici forem výuky a studia, včetně metodických doporučení pro implementaci na úrovni ČZU

Spolupodílení se na tvorbě návrhu jednotné terminologie pro popis a definici forem výuky a studia probíhalo skrz v projektu nastavené platformy a společné diskuse, do tohoto zpětnovazebního procesu byly zahrnuty i zástupci jednotlivých fakult, kteří reprezentovali oborové rozdíly, které jsou znatelné v prostředí ČZU a odrážejí se v jednotlivých oblastech vzdělávaní, ve kterých CZU realizuje své studijní programy.

 

Návrh standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a formy výuky, zohlednění specifik ČZU a příslušných oblastí vzděláváni včetně metodických doporučení pro ČZU

Spolupodílení se na tvorbě návrhu standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a formy výuky probíhalo skrz v projektu nastavené platformy a společné diskuse, do tohoto zpětnovazebního procesu byly zahrnuty i zástupci jednotlivých fakult, kteří reprezentovali oborové rozdíly, které jsou znatelné v prostředí ČZU a odrážejí se v jednotlivých oblastech vzdělávaní, ve kterých CZU realizuje své studijní programy. Proběhla komparativní analýza, která vedla k návrhu nového vnitřního předpisu ČZU, ten je zaměřen zejména na potřeby případných bezkontaktních forem výuky.

 

Analýza současného legislativního rámce forem studia na národní (VŠ zákon, nařízení vlády) i univerzitní úrovni (vnitřní předpisy ČZU) s ohledem na aktuální potřeby inovací vzdělávací činnosti

Proběhlá analýza se spolupodílela na návrhu nového vnitřního předpisu ČZU, ten je zaměřen zejména na potřeby případných bezkontaktních forem výuky.  Jednotlivá specifika požadovaná a uskutečňovaná na ČZU byla v průběhu řešení projektu pravidelně konzultována se zástupci NAÚ. K retrospektivě vycházející ze současných interních a vnitřních předpisů ČZU a legislativního rámce ČR přispělo i sdílení dobré praxe vyplývající z návštěv mezinárodních univertit. Řešitelský tým navštívil University of Coimbra  a University of Vigo, kde byly diskutovány otázky zkušeností s různými formami výuky, zkušenosti se zavedenou terminologií pro popis a definici forem výuky a zkušenosti se standardy kvality vzdělávací činnosti s ohledem na mezinárodní standardy.

 

Vyjádření komise: Aktivity CRP projektu byly realizovány v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.