Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol

Název oblasti: Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol

Rozpočet projektu Celkem/INV/NEI v Kč: 686 000 / 0 / 686 000

Doba řešení: 1.1.2021 – 31.12.2021

Gestor: doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

 

Analýza (interní dokument vysoké školy zahrnující informace o technické infrastruktuře, lidských zdrojích a připravenosti vyučujících) - 1x

V souladu s plánem byla zpracována analýza aktuálního stavu zázemí pro realizaci distančního vzdělávání a blended learningu na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU). Součástí analýzy byla základní charakteristika vzdělávací činnosti a zhodnocení pojetí distančního a blended vzdělávání na ČZU. Podrobně byla analyzována technická podpora pro distanční a blended výuku. Samostaně byl uveden detailní popis platforem pro distatční a blended vzdělávání a na jejich využití v době covidové pandemie.  Na závěr byly vloženy metodické pokyny k organizaci a průběhu výuky a k ověřování výsledků vzdělávací činnosti, které byl na ČZU vydány v době covidových omezení.

 

Report (interní dokument vysoké školy zahrnující expertní doporučení pro rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu) - 1x

Návrhy koncepce rozvoje distančního vzdělávání na ČZU byly konzultovány s odborníky na dnou problematiku z České republiky a ze zahraničí. V rámci řešení projektu byla zpracována expertní doporučení. První doporučení zpracoval doc Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. (UTB ve Zlíně), který je uznávaným odborníken na andragogiku. Druhé doporučení bylo zpracováno experty ze zahraničí, konkrétně odborníky z Europe's leading institutional association for online, open & distance higher education (EADTU), pdo vedení Dr. George Ubachse. Zároveň byla v roce 2021 zahájena mezinárodní evaluace ČZU prostřednictvím Institutional Evaluation Programme, který je plným členem the European Association for Quality Assurance in Higher Education. K hodnocení byla připravena sebehodnotící zpráva, která obsahuje pochopitelně i oblast vzdělávání. Výstupy z této evaluace budou využity ke zkvalitnění vzdělávací činnosti spolu s ostatními expertními doporučeními získanými  rámci řešení projektu.

 

Koncepce rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu zpracované pracovní skupinou (interní dokument vysoké školy) - 1x

Koncepce rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu byla zpracována jako hlavní interní výstup projektu. Tento koncept byl v přípravné fázi připomínkovám všemi součástmi univerzity (fakulty a institut) a byly v něm zohledněny připomínky expertů. Jde o východiskový materiál, který by měl být postupně implementován do praxe. Součástí této koncepce je nové definování základních forem studia, resp. forem studijních programů (prezenční, kombinovaný a distanční). Nová definice vychází z potřeby větší implementace distančních forem výuky i do prezenční a kombinované formy studijních programů. Zde jsou přitom reflektovány výstupy paralelního CRP Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku. V rácmi této koncepce budou distanční formy výuky na ČZU v Praze rozvíjeny v několika oblastech:

1) Tvorba a realizace plně distančních studijních programů.

2) Tvorba a realizace plně distančních a hybridních kurzů celoživotního vzdělávání.

3) Implementace distančních forem výuky do studijních programů realizovaných v kombinované formě studia.

4) Implementace distančních forem výuky do studijních programů realizovaných v prezenční formě studia.

 

Soubor metodických materiálů pro podporu realizace distančního vzdělávání a blended learningu (1x společný sdílený soubor materiálů vzniklý v diskusi zapojených vysokých škol)

V rámci řešení projektu byly vypracovány metodické materiály pro podporu realizace distančního vzdělávání a bledned learningu. Tyto materiály jsou sdíleny všemi zúčastněnými vysokými školami. Materiály jsou rozděleny podle typu uživatele - pedagog, student, garant studjního programu. Hlavní pozornost je věnována E-learningu. Na ČZU vznikl také jeden metodický materiál: Distanční vzdělávání jako forma studia studijního programu. Tento metodický materiál je zaměřen na charakteristiku distančního vzdělávání, parametry realizace studijního programu, nastavení rozsahu, formy a pravidel komunikace. Veká pozornost je zde věnována požadavkům na studijní opory, které tvoří hlavní část.  

 

Kulaté stoly zaměřené na sdílení zkušeností - 4x

Zástupci ČZU ze zúčastnili všech kulatých stolů zaměřených na sdílení zkušeností mezi vysokými školami v oblasti rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu, které byly organizovány v rámci řešení projektu.

 

Kurz pro pracovníky vysokých škol zaměřený na základní témata související s rozvojem distančního vzdělávání a blended learningu - 1x

V rámci řešení projektu byl připraven společný MOOC kurz. ČZU plánuje tento kurz využít v roce 2022 v rámci zvyšování pedagogických kompetencí akademických pracovníků v rácmi implenetace koncepce rozvoje distančního vzdělávání. Odborníci z Institutu vzdělávání a poradenství ČZU nabídli možnost aktivního zapojení do realizace kurzu.  

 

Speciální odborná sekce "Rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu ve střední Evropě" v rámci mezinárodní konference DisCo - 1x

Prostřednictvím vzdáleného přístupu se zástupci ČZU seznámili s obsahem odborné sekce Rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu ve střední Evropě" v rámci mezinárodní konference DisCo.

 

Vyjádření komise: Aktivity CRP projektu byly realizovány v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

                              

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.