NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.

Název oblasti: NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.

Rozpočet projektu Celkem/INV/NEI v Kč: 800 000 / 0 / 800 000

Doba řešení: 1.1.2021 – 31.12.2021

Gestor: Ing. Mgr. et Mgr. Karla Mráčková

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

 

Rozšířená a efektivně řízená funkční komunikační platforma českých vysokých škol (a dalších subjektů) v oblasti popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti.

V souladu se záměrem rozšíření sítě zapojených univerzit proběhlo jednání ze strany ostravského národního koordinátora s dalšími potenciálními zájemci a podařilo se škálu zapojených univerzit rozšířit o Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě a VŠE v Praze. Jednoznačně došlo k výraznému posílení platformy díky osvědčenému modelu „pracovních hnízd“, která se vztahují k daným univerzitním městům. Spolupráce v rámci těchto pracovních hnízd je intenzivnější a komunikace s národní úrovní efektivnější. Mezi jednotlivými univerzitami a hlavním koordinátorem bylo využíváno hned několika komunikačních kanálů, např. e-maily, webové stránky, sdílený Google disk, sociální sítě, celostátní konference (jedna se uskutečnila v červnu, druhá v listopadu) a on-line koordinační schůzka (v březnu)

 

Vytvoření databáze popularizačních akcí národního i regionálního charakteru zapojených institucí.

Průběžně jsme přispívali do společné databáze popularizačních akcí, která poslouží jako podklad pro kalendář akcí pro příští rok. Tato databáze je předmětem přílohy závěrečné zprávy CRP.

 

Realizace Noci vědců 2021 a dalších popularizačních akcí národního i regionálního charakteru v regionu i mimo něj.

ČZU připravila a zrealizovala Noc vědců v jednotném avizovaném termínu v pátek 24.9.2021. Zároveň jsme se zúčastnili popularizační akce Věda Fest a pořádali jsme Mezinárodní festival populárně-vědeckého filmu Prague Science Film Fest. Dále některé fakulty připravily kurzy pro studenty středních škol, které byly zaměřené na vědu v praxi.

 

Účast na 2 národních konferencích pro systematickou spolupráci, efektivní komunikaci, sdílení zkušeností a koordinaci zapojených VŠ při přípravě Noci vědců a dalších popularizačních aktivit v ČR.

Společné setkávání je jedním z nástrojů, jak posilovat funkční platformu vysokých škol v rámci Noci vědců. Byly uspořádány dvě celostátní konference, kterých se zástupci naší univerzity zúčastnili.

První konference proběhla 24. – 25. června na půdě Ostravské univerzity. Předmětem jednání bylo jednak průběžné naplňování CRP 18 +, ale také eventualita, že se i v roce 2021 bude muset Noc vědců konat on-line, na případnou hybridní podobu se připravila velká část univerzit. Rozebírala se podoba databáze popularizačních akcí, systém efektivnější komunikace a spolupráce VŠ, strategie a harmonogram příprav, grafický styl a jeho dodržování, propagace, funkcionality webu a aplikace a chystané propagační předměty.  V rámci jednoho dne konference bylo zorganizováno také společné setkání všech organizátorů NV z ČR (tedy i neuniverzitních pořadatelů).

Druhá národní konference proběhla 4. –  5. listopadu na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na konferenci se hodnotil průběh a dopad realizované NV v celostátním i regionálním rozsahu, rekapitulace naplňování výstupů CRP 18+, dílčí statistiky, sdílení zkušeností z konání fyzického i on-line programu a celkové profesní zkušenosti jednotlivých zapojených univerzit. V rámci jednoho dne konference bylo opět zorganizováno společné setkání všech organizátorů NV z ČR (tedy i neuniverzitních pořadatelů).

Nad rámec dvou konferencí proběhla 19. března on-line koordinační schůzka k nastavení parametrů spolupráce, harmonogramu přípravy NV, návrhu grafiky, k požadovaným změnám na webu apod.

 

Rozšíření možností a funkcionalit centrálního webového portálu Noci vědců ČR (nocvedcu.cz) včetně na něj napojené mobilní aplikace.

Na webu bylo v roce 2021 v rámci ČR celkem 325 on-line událostí a 1369 událostí prezenčních.

V den konání Noci vědců (tedy 24. 9. 2021) navštívilo web více než 32 tisíc návštěvníků, do konce roku 2021 více než 50.000 a 1000 nových uživatelů zaregistrovala také mobilní aplikace.

Webu přibyly nové funkce + byl proveden update funkcí stávajících, které se osvědčily v minulých letech - konkrétně:

- FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ (návštěvníci webu se nyní nemusí proklikávat komplikovanou strukturou webu, pokud jasně ví, co hledají.)

- REZERVACE NA UDÁLOSTI (složitý mechanismus pro rezervaci návštěvníků, včetně fronty, možnosti editace, mazání, atd.)

- NOVÝ SYSTÉM FILTROVÁNÍ (filtrace programu je nyní s pomocí nových prvků praktičtější a rychlejší.)

- PŘIDÁNÍ ZAMĚŘENÍ (jednotlivé události mají přiřazeno zaměření pro rychlejší vyhledání konkrétního vědeckého oboru.)

- MAPOVÉ ZOBRAZENÍ (v rámci jednoho města, je zobrazena mapa se všemi místy, na kterých se konají události.)

- PRŮVODCE PROGRAMEM (průvodce, pomocí kterého lze rychleji vybrat požadovaný program.)

- SDÍLENÍ UDÁLOSTÍ (události zapojených univerzit je nyní možné vzájemně sdílet na Facebooku.)

- SOCIÁLNÍ SÍTĚ (přidání sociálních sítí ke konkrétním místům a organizacím.)

 

Anglická mutace programové nabídky webového portálu Noci vědců ČR (nocvedcu.cz) včetně na něj napojené mobilní aplikace.

Došlo k výraznému rozšíření počtu programových položek v angličtině.  V roce 2020 bylo pouhých 22 anglických položek, proti tomu v roce 2021 to bylo už 151 programových položek. Přispěla k tomu také optimalizace webu, a na to navázané aplikace, které byly pro anglickou programovou mutaci výborně připravené. Česká zemědělská univerzita v Praze vytvořila či upravila profily v anglickém jazyce jednotlivých fakult a popis univerzity. Zároveň jsme pro rok 2021 přidali 6 fyzických a 4 online složky programu v anglickém jazyce.

 

Rozšíření programové nabídky o nové on-line i off-line formáty prezentace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti.

V rámci celoroční popularizace vědy a výzkumu jsme k tomuto účelu průběžně připravovali a využívali nejrůznější formáty (on-line, off-line, fyzicky/prezenčně, interaktivní semináře, práce s dětmi apod.), které lze využít pro prezentaci vědy i v budoucnu bez ohledu na termín konání NV a zacílit i na účastníky mimo univerzitní města. Na naší univerzitě vznikl nový online portál zivauni.cz, jehož prostřednictvím má široká veřejnost možnost seznámit se s výsledky výzkumu a novými trendy v oblastech, jimž se ČZU aktuálně nebo dlouhodobě věnuje. Základním zdrojem pro přípravu příspěvků jsou odborné znalosti a poznatky akademických pracovníků ČZU. Naším cílem je zpracovat je populárně naučnou, a tedy dostupnou a přívětivou formou. O to samé se snažíme s novým podcastem Podcast plný života, který je zaměřen na vědu a výzkum skrz všechny fakulty. Zároveň jsme popularizovali vědu a výzkum na akcích jako Země živitelka, Věda Fest atd.

 

Rozšíření programové nabídky i pro znevýhodněné cílové skupiny a návštěvníky se specifickými potřebami.

Programová nabídka pro znevýhodněné cílové skupiny byla rozšířšna díky titulkování videí a bezbariérovému přístupu.Pro osoby se specifickými potřebami jsme vytvořili k videím v online programu také titulky v českém jazyce a při fyzické akci měla většina míst, kde se odehrával program, bezbariérový přístup.

 

Propojení, společná prezentace vědy a vzájemná podpora portálů nocvedcu.cz a universitas.cz.

V rámci spolupráce s magazínem Universitas, jakožto jedním z hlavních mediálních partnerů, jsme využívali samostatnou rubriku věnovanou speciálně Noci vědců. Kromě pozvánek vznikaly v rámci rubriky také rozhovory s vědci k důležitosti popularizace vědy. Jde o celkem 17 textů v podstránce Noc vědců: https://www.universitas.cz/noc-vedcu

 

Potvrzení významné pozice NV v ČR na mapě evropských organizátorů Noci vědců.

Díky cílené koordinaci a společnému úsilí zapojených univerzit se podařilo udržet Noc vědců v ČR na mapě evropských organizátorů Noci vědců spadající pod Evropskou komisi, která projekt na evropské úrovni zaštiťuje. Kromě jiného se také sjednotila prezentace Noci vědců, kterou podtrhuje společný web, aplikace a celkově je akce vnímána jako jednotná a cíleně koordinovaná. Vysokou návštěvností, nárůstem počtu zapojených měst i programových položek se tak podařilo posílit pozici Noci vědců v ČR na významnou akci nejen národního charakteru, ale i v evropském měřítku.

 

Analýza preferencí cílových skupin prostřednictvím cílené celorepublikové on-line propagace.

Z analýzy dotazníků spokojenosti (proběhlo on-line prostřednictvím webu a aplikace a prezenčně na místě v den konání NV) vyplývá, že účastníci jednoznačně preferují kontaktní formu NV (93%), informace o NV získávají především ze soc. sítí (32%) nebo od rodičů a známých (24%), či ve škole (16%) a akce se účastní především mladší věkové skupiny a děti se svými rodiči (do 13 let - 13%, 18-24 let - 23%, 13-17 let - 19%, 35-44 let - 20%).

Byla rovněž provedena analýza použitých nástrojů on-line marketingové komunikace, která vychází ze statistik Google Analytics, Google Ads, Sklik a Facebook Business. Oproti roku 2020 je dosah on-line kampaně mírně nižší, a to především díky rozdílné situaci spojené s COVID-19 v roce 2020 a 2021. Rok 2021 totiž neprobíhal pouze v on-line aktivitách na webu, ale kombinací on-line a off-line přístupu s převahou kontaktního programu. Obecně velký vliv na akviziční kampaně na Facebooku v roce 2021 měla rostoucí cena nákladů (důvodem je především větší zájem firem o tento reklamní prostor).

Podrobné výsledky viz. samostatný dokument v příloze ZZ CRP.

Získané výsledky budou využity při plánování marketingové kampaně a přizpůsobení programu NV v roce 2022.

 

Vytvoření propagačních předmětů v jednotném vizuálním stylu pro účastníky Noci vědců a dalších popularizačních akcí.

V rámci vybraného jednotného tématu Noci vědců 2021 (ČAS) byla vytvořena grafika pro sadu propagačních předmětů (lékárnička, omalovánky, sluneční hodiny, parkovací hodiny, podložka pod myš, ponožky a přesýpací hodiny). ČZU využila šablony omalovánek a slunečních hodin. Navíc jsme s grafikou Noci vědců nechali vyrobit propisky, obyčejné tužky a bloky.

 

Odborné školení ke zvýšení kompetencí zapojených organizačních týmů v oblasti popularizace vědy a výzkumu.

Zúčastnili jsme se odborného školení na téma Efektivní využití sociálních sítí a jejich propojení s centrální stránkou v rámci Národní konference. Organizační tým za ČZU měl také domluvený termín školení Popularizace vědy na sociálních sítích. Kvůli pandemické situaci se však termín musel posunout na únor 2022, takže školení teprve proběhne.

 

Vyjádření komise: Aktivity CRP projektu byly realizovány v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

                              

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.