Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.

Název oblasti: Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.

Registrační číslo projektu: C27 - 2022

Identifikace na ČZU: 99960/1183/1813

Gestor: Ing. Marek Šedivý

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

 

Předložené materiály: Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

Systematicky koordinovaná funkční komunikační platforma českých vysokých škol (a dalších subjektů) v oblasti popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti.

Plnění: V souladu se záměrem rozšíření sítě zapojených subjektů probíhalo intenzivní jednání ze strany národního koordinátora s dalšími potenciálními zájemci a podařilo se škálu zapojených subjektů (funkční komunikační platformu) rozšířit o dalších 13 organizátorů - vědeckých a vzdělávacích subjektů.

Jednoznačně došlo k výraznému posílení platformy díky osvědčenému modelu "pracovních hnízd", která se vztahují k daným univerzitním městům nebo velkým vědeckým institucím, jejich počet byl letos rozšířen na celkem 14. Spolupráce v rámci těchto pracovních hnízd je intenzivnější, komunikace na národní úrovni je efektivnější.

Pro podporu celoroční koordinované prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti VŠ byly vytvořeny 2 společné celorepublikové popularizační aktivity - Český vševěd a Hospodský kvíz.

Vzájemná spolupráce zapojených subjektů byla posílena také díky společným konferenčním setkáním (jedno se uskutečnilo v dubnu, druhé v prosinci) a několika on-line pracovním setkáním.

 

Rozšířená veřejná databáze (kalendář) popularizačních akcí národního i regionálního charakteru zapojených institucí.

Plnění: Za účelem zvýšení přehledu o popularizačních akcích pořádaných naší univerzitou jsme v průběhu roku využívali a průběžně doplňovali informace do nově vytvořené celorepublikové databáze. Veškeré významné popularizační aktivity univerzity tak byly přehledně zaznamenány a prostřednictvím webových stránek nabízeny široké veřejnosti.

ČZU se zúčastnili popularizační akce Věda Fest a Festival vědy a pořádali jsme Mezinárodní festival populárně-vědeckého filmu Prague Science Film Fest.

 

Realizace Noci vědců 2022 a dalších popularizačních akcí národního i regionálního charakteru.

Plnění: Všechny zapojené univerzity připravily a zrealizovaly Noc vědců v jednotném termínu (v souladu s Evropskou Nocí vědců) v pátek 30.9.2022 současně na více než 200 místech v ČR.  Do akce bylo zapojeno 44 měst a 89 institucí. Návštěvníkům bylo k dispozici více než 1.800 programových položek (z toho 37 on-line).  ČZU v Praze navštívilo 810 návštěvníků, kteří se mohli zapojit do 25 programových složek na všech šesti fakultách.

 

V rámci celoroční koordinované prezentace a popularizace vědy jsme se podíleli na přípravě a realizaci 2 společných celorepublikových popularizačních aktivit - Český vševěd (13. 9. 2022) a Hospodský kvíz (26. 9. 2022).

 

V rámci regionu jsme pak z vlastní iniciativy pořádali ještě další veřejné popularizační akce, např.:

Úspořádali jsme Mezinárodní festival populárně-vědeckého filmu Prague Science Film Fest. Dále některé fakulty připravily kurzy pro studenty středních škol, které byly zaměřené na vědu v praxi. Také jsme za univerzity připravili program na veletrzích Věda Fest, Festival vědy či Země živitelka.

 

 

Uspořádání 2 národních konferencí pro systematickou spolupráci, efektivní komunikaci, sdílení zkušeností a koordinaci zapojených VŠ při přípravě Noci vědců a dalších popularizačních aktivit v ČR.

Plnění: Společné setkávání je jedním z efektivních nástrojů jak posilovat funkční platformu vysokých škol v rámci Noci vědců. Byly uspořádány dvě celostátní konference, kterých se zástupci zapojených univerzit aktivně zúčastnili.

Jarní konference proběhla 26. - 27. dubna ve Vodňanech v prostorách Jihočeské univerzity. Předmětem jednání bylo naplňování CRP 18 + pro rok 2022. Rozebírala se podoba databáze popularizačních akcí, systém efektivnější komunikace a spolupráce VŠ, strategie a harmonogram příprav, grafický styl a jeho dodržování, propagace, funkcionality webu a aplikace a chystané propagační předměty.  V rámci jednoho dne konference bylo zorganizováno také společné setkání všech organizátorů NV z ČR (tedy i neuniverzitních pořadatelů).

Podzimní národní konference proběhla 8. - 9. prosince na půdě Kalovy univerzity v Praze. Na konferenci se hodnotil průběh a dopad realizované NV v celostátním i regionálním rozsahu, rekapitulace naplňování výstupů CRP 18+, dílčí statistiky, sdílení zkušeností z konání fyzického i on-line programu a celkové profesní zkušenosti jednotlivých zapojených univerzit. V rámci jednoho dne konference bylo opět zorganizováno společné setkání všech organizátorů NV z ČR (tedy i neuniverzitních pořadatelů).

Nad rámec konferencí proběhly on-line koordinační pracovní schůzky i několik fyzických schůzek s koordinátory z Prahy v termínech 2.5.2022, 18.5.2022, 25.7.2022, 14.10.2022.

 

Rozšíření možností a funkcionalit centrálního webového portálu Noci vědců ČR (nocvedcu.cz) včetně na něj napojené mobilní aplikace.

Plnění: Pod vedením národního koordinátora bylo provedeno rozšíření možností a funkcionalit centrálního webového portálu Noci vědců ČR, včetně propracování stránek a jejich pravidelné aktualizace. Webu přibyly nové funkce plus byl proveden update funkcí stávajících, které se osvědčily v minulých letech - konkrétně:

- rozšíření o sekci Archiv

- veřejně přístupná Databáze popularizačních akcí obsahují nabídku celoročních poularizačních akcí napříč celou ČR

- Interní databáze vědců/popularizátorů

Pro efektivnější administraci stránek byly dále přidány funkce usnadňující vkládání událostí.

Rovněž byl zajištěn překlad hlavní stránky a vybraných programových položek do angličtiny a vytvoření anglické mutace webu Noci vědců, včetně na něj napojené mobilní aplikace.

Na webu bylo v roce 2022 v rámci ČR zveřejněno celkem 1.848 prezenčních a 37 on-line událostí.

V den konání Noci vědců (tedy 30. 9. 2022) navštívilo web více než 48 tisíc návštěvníků. Webové stránky byly navštěvovány v průběhu celého roku a celkem zaregistrovaly více než 120.000 návštěv.

 

Vytvoření archivu programu Noci vědců prostřednictvím webu a tím poukázat na nabídku popularizačních aktivit univerzity.

Plnění: Webové stránky byly z funkčního hlediska rozšířeny o sekci Archiv, díky které mají návštěvníci webových stránek Noci vědců přístup k programovým položkám z předchozích ročníků. Veškeré položky je možné filtrovat podle místa, tématu, organizace a dalších charakteristik (např. bezbariérovost, apod.).

 

Rozšířená anglická mutace programové nabídky webového portálu Noci vědců ČR (nocvedcu.cz) včetně na něj napojené mobilní aplikace.

Plnění: Díky cílené koordinaci došlo k výraznému rozšíření počtu programových položek v angličtině.  Zatímco v roce 2020 to bylo pouhých 22 položek, v roce 2021 to bylo už 151 programových položek a v roce 2022 už 385 položek. Přispěla k tomu především provedená optimalizace webu, a na to navázané aplikace, které byly pro anglickou programovou mutaci výborně připravené. V anglickém jazyce jsme za ČZU připravili popis 14 programových složek, zároveň jsme aktualizovali anglické popisky univerzity, fakult a míst, kde probíhal program.

 

Rozšířená programová nabídka Noci vědců o nové on-line i off-line formáty prezentace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti. 

Plnění: V rámci celoroční popularizace vědy a výzkumu zapojené univerzity k tomuto účelu průběžně připravovaly a využívaly nejrůznější formáty (on-line, off-line, fyzicky/prezenčně, audio, video apod.), které lze využít pro prezentaci vědy i v budoucnu bez ohledu na termín konání NV a zacílit i na účastníky mimo univerzitní města.

U většiny univerzit se nově objevily platformy s obsahem popularizačně technických videí, podcastů, animovaných videí, či interaktivních seminářů.

Naše univerzita celoročně systematicky komunikovala vědu a její výsledky adekvátní formou pro

různé cílové skupiny např. těmito aktivitami: zaměřili jsme se na nový offline formát, který má za cíl komplexně představit účastníkům téma Noci vědců. Propojili jsme program jednotlivých fakult, a tak návštěvníci dostali informace k tématu z různých oborů a oblastí vědy. Dosáhli jsme toho celouniverzitní hrou na sbírání razítek, aby návštěvníci opravdu prošla všechna stanoviště a dostali tak úplný zážitek z tématu VŠEMI SMYSLY. To samé jsme také aplikovali na všechny univerzity v Praze, kdy mohli návštěvníci projít více univerzit, sbírat razítka a získat tak přehled o tématu opět z různých oblastí a různého zaměření.

Zároveň jsme se na ČZU v Praze letos zaměřili na program ve virtuální realitě. Měli jsme tři programové položky, které se odehrávaly ve virtuální nebo rozšířené realitě.

 

Rozšířená nabídka pro znevýhodněné cílové skupiny a návštěvníky se specifickými potřebami.

Plnění: Programové položky prezentované v rámci Noci vědců připravovaly zapojené univerzity cíleně  tak, aby programová nabídka Noci vědců byla zpřístupněna i pro znevýhodněné cílové skupiny, např.:

- zahraniční návštěvníci (programové položky v angličtině)

- osoby se specifickými potřebami (programové položky přizpůsobené pro hendikepované)

- osoby neslyšící (programové položky ve znakové řeči nebo videa opatřená titulky)

- specifické programové položky speciálně přizpůsobené pro dětské návštěvníky

Většina prezenčních aktivit se konala v místech s bezbariérovým přístupem.

 

Propojená společná prezentace vědy a vzájemná podpora portálů nocvedcu.cz a universitas.cz.

Plnění: V rámci spolupráce s magazínem Universitas, jakožto jedním z hlavních mediálních partnerů, využívaly zapojené univerzity samostatnou rubriku věnovanou speciálně Noci vědců. Kromě pozvánek vznikaly v rámci rubriky také rozhovory s vědci, články k celonárodní soutěži Český Vševěd a rozhovor s jeho vítězkou.

Jedná se o celkem 17 článků v podstránce Noc vědců: https://www.universitas.cz/noc-vedcu 

 

Vytvoření návrhů propagačních předmětů v jednotném vizuálním stylu pro účastníky Noci vědců a dalších popularizačních akcí.

Plnění: Na základě jednání pracovních skupin a podnětů a doporučení ze strany zapojených univerzit byl vytvořen grafický baliček včetně mauálu vizuální identity, který obsahuje jednak základní grafické prvky a zásady jejich používání, ale také vzorové plakáty, letáky, šablony a formuláře, které bylo možné dle potřeby jednotlivých organizátorů dále upravovat.

V tomto jednotném vizuálním stylu byly pořízeny propagační předměty k propagaci Noci vědců pořádané naší univerzitou. V tomto roce jsme s ostatními pražskými univerzity vytvořily propagační předmětech v rámci smyslů, aby se to hodilo k tématu Noci vědců. Využili jsme tak bonbony, tužky, píšťalky, tetovačky, vonítka. Také jsme si vytvořili nálepky a placky.

 

Odborné školení ke zvýšení kompetencí zapojených organizačních týmů v oblasti popularizace vědy a výzkumu.

Plnění: Zástupci zapojených univerzit byli cíleně motivováni k tomu, aby se v rámci zvýšení kvality popularizace vědy a výzkumu účastnili odborných školení či seminářů. 

Realizovaná školení: popularizační workshop na výrobu marmelády (7.12.2022, Ing. František Horák), molekulární gastronomie (7.12.2022,  Ing. Anna Průšová, Bc. Erik Šatra) a workshop prezentačních dovedností formou aplikované improvizace (8.12.2022, Ing. Dana Kardová) v rámci doprovodného programu Národního setkání NV 2022 v Praze.

 

Systematické vyhledávání vhodných témat, formátů, vědců/výzkumníků pro spolupráci a prezentaci vědy ve školách.

Plnění: Pod vedením národního koordinátora vznikla databáze popularizátorů, témat a formátů, které mohou jednotlivé VŠ nabídnout případným zájemcům o uskutečnění popularizační akce. V průběhu roku jsme průběžně doplňovali a aktivně využívali informace z této nově vytvořené celorepublikové databáze.

 

Celonárodní show Noc vědců, která bude prezentovat vědu a vědce v on-line prostoru.

Plnění: Letos poprvé byly ve spolupráci všech zapojených univerzit připraveny a zrealizovány dvě celonárodní aktivity prezentující pod značkou NOC VĚDCŮ vědu a vědce zapojených univerzit i mimo oficiální termín konání Noci vědců.

 

1) Soutěž ČESKÝ VŠEVĚD - které se zúčastnilo celkem 34 vědců popularizátorů ze všech zapojených VŠ. Na základě natočených krátkých videí prezentovaných od dubna do července na soc. sítích si diváci odhlasovali 6 finalistů, kteří pak formou veřejné  stand -up show prezentovali svůj vědecký obor v rámci finále soutěže o nejlepšího popularizátora. Soutěžního finále 13.9.2022 v brněnském kině Scala se zúčastnilo 257 plus další diváci sledovali soutěž v přímém přenosu díky on-line živém streamu.

 

2) HOSPODSKÝ KVÍZ -  kvízový speciál na téma Noc vědců VŠEMI SMYSLY proběhl v pondělí 26. 9. 2022 současně v devíti krajských městech a celkem se jej fyzicky zúčastnilo 627 soutěžících. V Praze se pořádal hospodský kvíz na 2 místech - PUB Praha 2 a PUB Praha 6. Spolupořádaly jej všechny vysoké školy v Praze společně.

 

Vedení jednotné celorepublikové propagační kampaně Noci vědců.

Plnění: Ve spolupráci se všemi zapojenými univerzitami byla vytvořena a v průběhu roku realizována celorepubliková propagační kampaň pro Noc vědců, která probíhala s využitím následujících komunikačních nástrojů a medií:

- správa a provoz centrálních webových stránek www.nocvedcu.cz

- Facebook (132 příspěvků)

- Instagram (132 příspěvků

- Twitter (65 příspěvků)

- akviziční a remarketingová kampaň 13. - 29.9.2022 (dosah 328.868 uživatelů FB, 722.688 zobrazení)

- komunikace a spolupráce s médii na celonárodní úrovni (celkem 6 tiskových zpráv)

- Československý časopis Fyzika

- webový portál Kudyznudy.cz

- redakce vědy České televize

- webový portál Univerzitas.cz (17 článků)

- Český rozhlas

- celonárodně koordinované aktivity Český Vševěd a Hospodský kvíz

 

Z analýzy dotazníků spokojenosti (proběhlo on-line prostřednictvím webu a aplikace i prezenčně na místě v den konání NV) vyplývá, že nejčastějším typem návštěvníka jsou rodiny s dětmi, čemuž odpovídají nejhojněji zastoupené věkové skupiny dětí do 11 let (35%) a jejich rodičů ve věku 20-44 let (38%). O letošní Noci vědců se účastníci dozvídali převážně ze sociálních sítí (33%), většina návštěvníků se letos zúčastnila poprvé (55%), početnou skupinu tvoří také návštěvníci, kteří Noc vědců navštěvují opakovaně (28%). Čas i termín konání akce je pro naprostou většinu návštěvníků vyhovující (94%). Více než 5 programových položek stihlo navštívit 45% návštěvníků. Naprostá většina účastníků (96%) vnímá Noc vědců jako kvalitně strávený čas, plánují navštívit Noc vědců i příští rok a doporučili by tuto akci svým známým. 

Získané výsledky budou využity při plánování marketingové kampaně a přizpůsobení programu NV v roce 2023.

 

Potvrzení významné pozice Noci vědců v ČR na mapě evropských organizátorů.

Plnění: Díky cílené koordinaci a společnému úsilí zapojených univerzit se podařilo udržet Noc vědců v ČR na mapě evropských organizátorů Noci vědců spadající pod Evropskou komisi, která projekt na evropské úrovni zaštiťuje. Kromě jiného se také sjednotila prezentace Noci vědců, kterou podtrhuje společný web, aplikace a celkově je akce vnímána jako jednotná a cíleně koordinovaná. Vysokou návštěvností, nárůstem počtu zapojených měst i programových položek se tak podařilo posílit pozici Noci vědců v ČR na významnou akci nejen národního charakteru, ale i v evropském měřítku.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.